Mapa weba    HR  |  EN


Strane i lokalno neprisutne vrste


Korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi uređeno je člankom 16. Zakona o akvakulturi (Narodne novine br. 130/2017i Uredbom Vijeća (EZ) br. 708/2007 od 11. lipnja 2007. o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 168, 28.6.2007.) te Uredbom Komisije (EZ) br. 535/2008 od 13. lipnja 2008. o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 o korištenju stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi (SL L 156, 14.6.2008.).

Sukladno članku 17. Zakona o akvakulturi (Narodne novine br.  130/2017) i Pravilniku o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture (Narodne novine br. 10/2018) Ministarstvo poljoprivrede vodi slijedeće evidencije:

Popis zatvorenih objekata akvakulture

Registar dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi

Registar unosa i prijenosa