Mapa weba    HR  |  EN

Stručna radna skupina za izradu prijedloga NPRA


U svrhu izrade prijedloga NPRA 2027. osnovana je Stručna radna skupina u čiji su rad uključeni svi relevantni dionici kako bi se osigurao usklađen i međusektorski pristup temeljen na načelu partnerstva i na taj način stvorili preduvjeti za doprinos svih nadležnih resora u planiranju održivog razvoja sektora akvakulture. Osim predstavnika sektorskih udruženja za sve segmente slatkovodne i morske akvakulture, u Stručnu radnu skupinu su imenovani i predstavnici nadležnih tijela državne uprave čiji je djelokrug rada povezan sa sektorom akvakulture, predstavnici relevantnih znanstvenih i istraživačkih institucija te predstavnici područne (regionalne) samouprave i civilnog sektora.
 
Odluke o imenovanju/dopuni/izmjeni

Odluka o imenovanju
Odluka o dopuni Odluke
Odluka o izmjeni Odluke