Mapa weba    HR  |  EN


Komunikacijska strategija za postupak izrade i provedbe NPRA


U skladu s odredbama članka 7. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, radi odgovarajućeg informiranja, komunikacije i vidljivosti postupka planiranja javnih politika izrađena je i donesena Komunikacijska strategija za postupak izrade i provedbe Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine.
 
Komunikacijska strategija
 

Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade NPRA
 
U skladu sa zakonskim okvirom koji uređuje sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, a u svrhu transparentnosti u informiranju interesnih skupina o provedbi javnih politika, izrađena je Strategija savjetovanja u okviru postupka izrade Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2022. do 2027. godine.
 
Strategija savjetovanja