Mapa weba    HR  |  EN


Početak ekonomskog prikupljanja u 2015. godini


Uprava ribarstva  sukladno Nacionalnom programu prikupljanja podataka o ribarstvu Republike Hrvatske za 2014.-2016. godinu (KLASA: 022-03/14-04/340, URBROJ: 50301-05/25-14-4, Zagreb, 18. rujna 2014. godine) i ove godine provodi prikupljanje socio-ekonomskih podataka za hrvatsku ribolovnu flotu, sektor akvakulture te riboprerađivačku industriju. Prikupljanje se provodi svake godine putem upitnika, u cilju vođenja statistike za cjelokupni sektor ribarstva, akvakulture i prerađivačke industrije.  
Prikupljanje podataka započinje u rujnu 2015. godine, te molimo da ispunjene upitnike ispitanici dostave Upravi ribarstva u roku od 15 dana od zaprimanja upitnika. Traženi podaci odnose se na 2014. godinu.

Djelatnici Uprave ribarstva kontaktirati će ovlaštenike i ispitanike, te im dodatno objasniti tražene podatke, a ukoliko će biti potrebno moguće je i organiziranje terena i posjeta ovlaštenicima i ispitivačima.

Za sve dodatne informacije  možete se obratiti na adresu elektroničke pošte ekop@mps.hr, ili na broj telefona 01/6443-177.

Zahvaljujemo na suradnji! 

01.10.2015