Mapa weba    HR  |  EN


Politika zaštite privatnosti korisnika


POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI KORISNIKA


 

Uvod

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede, pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje u tekstu: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima te je zaštita privatnosti sastavni dio operativnih procesa Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Ovom Politikom zaštite privatnosti korisnika žele se pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka korisnika Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede te korisnicima omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podacima i privolama.

 

Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje, uključujući Geoinformacijski sustav ribarstva sa svima aplikacijama, uključujući Portal gospodarskog ribarstva koji koriste vanjski korisnici, mobilne aplikacije koje korisnici koriste za dostavu podataka te Portale s podacima iz mobilnih aplikacija. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada osobnih podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

Politika se primjenjuje na sve poslovne procese u nadležnosti Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivredeuključujući Portal gospodarskog ribarstva koji koriste vanjski korisnici, mobilne aplikacije koje korisnici koriste za dostavu podataka te Portale s podacima iz mobilnih aplikacija, .

Načela obrade osobnih podataka

 • Zakonitost

Pri obradi osobnih podataka Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede postupa u skladu sa zakonskim i podzakonskim odredbama, ali isto tako nastoji primjenjivati i dodatne standarde za zaštitu podataka i najbolju praksu (poput ISO/IEC 27001).

 • Ograničavanje svrhe

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede osobne podatke prikuplja i obrađuje samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađuje na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom.

 • Smanjenje količine podataka

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede nastoji prikupljati i upotrebljavati samo one osobne podatke korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe.

 • Točnost osobnih podataka

Osobni podaci koje Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede obrađuje moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bi se osigurala maksimalna zaštita podataka korisnika i spriječile eventualne zloupotrebe. Iz tog razloga važno je da o svakoj promjeni podataka korisnik u najkraćem roku obavijesti Upravu ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 • Ograničenje pohrane

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima.

 • Cjelovitost i povjerljivost

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede osobnim podacima korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici).

Kad god je to moguće i opravdano, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede nastoji upotrebljavati podatke u anonimiziranom obliku. U slučajevima kad je potrebna upotreba podataka u ne-anonimiziranom obliku, a kad je to moguće i opravdano, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede osobne podatke pseudonimizira, tj. posebnim postupcima pseudonimizacije (npr. supstitucija, scramble-iranje itd.) maskira na način da se ne mogu povezati s pojedinim korisnikom bez upotrebe dodatnih informacija.

 

Prikupljanje i obrada osobnih podataka

 • Način prikupljanja osobnih podataka

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede osobne podatke korisnika prvenstveno prikuplja izravno od korisnika i to prilikom korisnikovih upisa u razne registre, na način da korisnik sam dostavi svoje osobne podatke koji su potrebni za ostvarivanje pojedinih prava.

Preduvjet za svako prikupljanje osobnih podataka korisnika jest postojanje odgovarajuće pravne osnove utemeljene na pojedinom zakonu, pravilniku, uredbi ili drugom pravnom aktu.

 • Vrsta podataka koji se prikupljaju

Prilikom prikupljanja osobnih podataka Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede nastoji prikupljati samo one podatke koji su nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a čije je prikupljanje propisano određenim pravilnikom, uredbom ili drugim pravnim aktom. Tu se u pravilu radi o podacima kao što su ime i prezime, spol, OIB, datum, mjesto i država rođenja, adresa, kontakt podaci (telefon, e-mail)...

 • Svrha upotrebe prikupljenih osobnih podataka

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede prikupljene osobne podatke upotrebljava za jednu od sljedećih svrha navedenih u nastavku.

 • Ispunjavanje zakonskih obveza

Na temelju pisanog zahtjeva utemeljenog na važećim propisima, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede je nadležnim državnim tijelima  obvezna dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima korisnika.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonske obveze Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

 • Izvršenje sporazuma o suradnji

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede ima potpisane sporazume o suradnji, razmjeni ili ustupanju podataka s drugim državnim i javnim tijelima, kao što su ministarstva, agencije, zavodi i sl. radi olakšanja obavljanja poslovnih procesa obaju strana te prilikom takve razmjene pazi na slanje samo onih podataka koji su nužni za ispunjenje svrhe sporazuma o suradnji

Pravna osnova za obradu podataka u svrhu iz stavka 1. ovog članka jest u skladu s odredbom članka 6. Opće uredbe o zaštiti podataka.

 • Interne svrhe

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede određene podatke korisnika upotrebljava za potrebe vlastitih evidencija, a u svrhu zaštite legitimnih interesa korisnika i/ili Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede. To, primjerice, uključuje upotrebu podataka o adresi korisnika radi utvrđivanja najpogodnije lokacije za održavanje edukacija o novim natječajima, mjerama ili potporama koje korisnici mogu ostvariti.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka korisnika i/ili pravna osnova zaštite ključnih interesa korisnika ili druge fizičke osobe. Iznimka su slučajevi kada je pravna osnova privola.

 • Privola korisnika

Pod privolom korisnika smatra se dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želje korisnika kojim korisnik izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka u određene svrhe. Privolu korisnici daju putem obrazaca koji se nalaze u aplikacijama Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede.

Privola korisnika nužna je u situacijama kad se obrada osobnih podataka ne temelju na ispunjavanju zakonske ili ugovorne obveze ili legitimnog interesa voditelja obrade ili korisnika. Primjer ovakve obrade osobnih podataka, koja se temelji na privoli korisnika je slanje promidžbenih materijala trećih osoba ili davanje kontakt informacija korisnika trećim osobama. Bez privole korisnika Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede neće obavljati ovakvu vrstu obrade osobnih podataka niti će obrađivati podatke korisnika u drugim slučajevima u kojima je po važećim propisima nužna privola. Korisnik u svakom trenutku ima pravo povući svoju privolu za pojedinu vrstu obrade osobnih podataka. Povlačenje privole moguće je napraviti na isti način kao i davanje iste.

 • Kolačići (eng. Cookies)

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede na svojim stranicama ne koristi tzv. „kolačiće“ (eng. cookies) i/ili druge uobičajene tehnike (dalje: kolačići) koje prikupljaju određene podatke korisnika (npr. IP adresa s koje se pristupa internetskoj stranici, vrijeme spajanja, itd.).

 • Zaštita korisničkih podataka

Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede upotrebljava razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka u skladu s praksom zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti. Ove mjere, među ostalim, uključuju sljedeće:

 1. fizičku kontrolu pristupa prostorijama u kojima su smješteni poslužitelji, kao i samim poslužiteljima, na kojima se nalaze podaci korisnika
 2. logičku kontrolu pristupa podacima korisnika u vidu dodjele prava pristupa podacima korisnicima na samo one zaposlenike kojima je to potrebno u opsegu posla koji obavljaju
 3. sklapanje sporazuma o povjerljivosti sa svim izvođačima koji, između ostalog, sadrži i odredbe o zaštiti osobnih podataka korisnika
 4. implementaciju primjerenih mjera zaštite na sustavima na kojima se nalaze podaci korisnika
 5. provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka
 6. kontinuiranu edukaciju djelatnika Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede
 
 • Lokacija obrade osobnih podataka

Osobne podatke korisnika Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede u pravilu obrađuje samo u Republici Hrvatskoj. Iznimno se ti podaci obrađuju i u drugim državama Europske unije u slučajevima kad je potrebno određene podatke dostaviti Europskoj komisiji (npr. u slučajevima da to zatraži Europski revizorski sud ili drugo tijelo Europske komisije).

 • Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama

Podaci korisnika za Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede od iznimne su važnosti te se s tim podacima postupa sukladno važećoj nacionalnoj i EU regulativni uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja. Sukladno tome, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede podatke korisnika nikada nikome ne prodaje niti dobiva bilo kakvu financijsku korist iz njih. Također, Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede ne prosljeđuje i ne razmjenjuje podatke korisnika ni s kojim drugim pravnim ili fizičkim osobama, osim u sljedećim slučajevima:

 1. ako postoji zakonska obveza ili izričito ovlaštenje na temelju zakona (npr. na temelju zahtjeva suda)
 2. ako za obavljanje pojedinih poslova Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede angažira drugu osobu kao delegirano tijelo ili tehnički servis
 3. ako postoji ugovorno vezana međusobna suradnja s drugim državnim tijelima (npr. ministarstvima ili agencijama) za potrebe provjere ili razmjene podataka
 4. na temelju privole Korisnika.
 • Prava korisnika

Uz aktivnu ulogu korisnika u vezi upravljanja privolama, tj. pravom korisnika da u svakom trenutku da i povuče privolu za slučajeve obrade osobnih podataka gdje se traži privola, korisnik ima, sukladno važećim propisima i sljedeće aktivne uloge:

 1. pravo na ispravak: korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na korisnika.
 2. pravo na brisanje: korisnik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka osim u slučajevima kad to nije moguće uslijed zakonske obveze Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede kao Voditelja obrade.
 3. pravo na prigovor: korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na svaku obradu podataka korisnika koji se temelje na tzv. legitimnom interesu Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede. U tom slučaju Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede neće obrađivati podatke u navedene svrhe, osim ako je drugačije propisano zakonom.
 4. pravo na pristup: korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci korisnika te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podacima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podaci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, postojanju prava korisnika, postojanju automatiziranog donošenja odluka te o informacijama o logici obrade, važnosti i predviđenim posljedicama obrade.
 5. pravo na prenosivost podataka: korisnik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Upravi ribarstva Ministarstva poljoprivrede, u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade i svrhu za koju su podaci prikupljeni.
 6. obveza čuvanja podataka: uz gore navedena prava, korisnik ima i obvezu čuvati u tajnosti i s dužnom pozornosti sve identifikacijske oznake koje mu Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede dodijeli (npr. korisničko ime i lozinku) jer se sve radnje koje se poduzmu s identifikacijskim oznakama korisnika smatraju radnjama samog korisnika. Također, korisnik je obvezan promijeniti lozinku ili druge pristupne podatke odmah kada posumnja u neovlaštenu upotrebu tih podataka te obavijestiti Upravau ribarstva Ministarstva poljoprivrede u slučaju sumnje na zloupotrebu identifikacijskih oznaka.
 • Kontakt

Svoja prava korisnik može ostvariti podnošenjem odgovarajućeg zahtjeva u slobodnoj formi osobno u Upravi ribarstva u Zagrebu, na adresi Humboldtova 4b, poštom na gore navedenu adresu ili elektroničkom poštom na adresu: uprava.ribarstva@mps.hr.

Ako korisnik sumnja na povredu svojih osobnih podataka, svoju sumnju prijavljuje pisanim putem na elektroničku adresu: uprava.ribarstva@mps.hr ili poštansku adresu: Uprava ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede, Humboldtova 4b, 10000 Zagreb.

U slučaju bilo kakvih pitanja o ovoj Politici i/ili zaštiti osobnih podataka pri Upravi ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede korisnik se može obratiti mailom na adresu uprava.ribarstva@mps.hr.