Mapa weba    HR  |  EN


Zakonska regulativaMorski ribolov - općenito
Zakon o morskom ribarstvu, NN 62/2017, 14/2019, 30/2023, 14/2024
Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske, NN 5/2011
Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i Registru o izdanim povlasticama, NN 116/2017, 29/2018, 75/2018, 38/2019
Pravilnik o povlasticama za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u državnom vlasništvu, NN 34/2019
Pravilnik o Registru ribarske flote Republike Hrvatske, NN 5/2019
Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja i dostave podataka o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru, NN 114/2023
Naredba o popisu iskrcajnih mjesta za iskrcaj ulova s ribarskih plovila koja obavljaju gospodarski ribolov na moru, NN 53/2022, 112/2022, 135/2022,  39/2023
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave društveno-gospodarskih podataka u ribarstvu, NN 79/2020
Pravilnik o ovlaštenju za obavljanje ribolovnog turizma i registru o izdanim ovlaštenjima, NN 59/2011
Pravilnik o uvjetima, kriterijima, načinu odabira, financiranja i provedbe lokalnih razvojnih strategija u ribarstvu NN 27/2019, 77/2020
Zaključak u vezi s mjerom potpore sektoru ribarstva i akvakulture kao pomoć uslijed poremećaja tržišta uzrokovanog agresivnim ratom Rusije protiv Ukrajine i njegovim učincima na lanac opskrbe proizvodima ribarstva i akvakulture, NN 104/2022
Pravilnik o uvjetima i načinu rada ovlaštenih promatrača u ribarstvu NN 52/2023

Mali obalni ribolov
Pravilnik o malom obalnom ribolovu, NN 17/2018, 113/2023
Odluka o rang-listi sudionika u malom obalnom ribolovu, NN 10/2022
 
Slatkovodni ribolov
Zakon o slatkovodnom ribarstvu, NN 63/2019
Pravilnik o ribičkom i ribočuvarskom ispitu u slatkovodnom ribarstvu, NN 6/2020
Pravilnik o načinu izrade i provođenja plana upravljanja, revizije i dodatka plana upravljanja te programa praćenja stanja ribljeg fonda u slatkovodnom ribarstvu NN 79/2020
Pravilnik o ribičkim dozvolama u slatkovodnom ribarstvu NN 139/2020
Pravilnik o sportskom ribolovu u slatkovodnom ribarstvu NN  81/2021
 
Športski i rekreacijski ribolov na moru
Pravilnik o športskom i rekreacijskom ribolovu na moru, NN 122/2017, 12/2018, 54/2018, 69/2020, 125/2020, 87/2021, 64/2023
 
Stručno osposobljavanje
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje gospodarskog ribolova, NN 113/2019, 23/2022
Pravilnik o stručnom osposobljavanju za obavljanje djelatnosti akvakulture, NN 56/2018, 22/2019
 
Plivarice
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 105/2017, 37/2018, 20/2019
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom, NN 69/2022, 9/2024
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom-srdelarom, NN 23/2022, 123/2022, 13/2023, 25/2024
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućim mrežama plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, plivaricom lokardarom, plivaricom igličarom i plivaricom oližnicom, NN 30/2018, 49/2018, 62/2018, 78/2018, 87/2018, 27/2021, 110/2021, 53/2022
 
Koće

Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom, NN 102/2017, 74/2018, 20/2019
Pravilnik o izdavanju odobrenja za obavljanje gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom - koćom, NN 69/2022, 9/2024
Pravilnik o prostornom i vremenskom ograničenju obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom u 2023. godini, NN 105/2023
Naredba o zabrani gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u dijelovima ribolovnog mora u 2018. godini, NN 48/2018
Naredba o zabrani obavljanja gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom koćom u Jabučkom džepu, NN 65/2021
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pelagijskom koćom, NN 104/2015, 89/2016

Dredže
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru dredžama, NN 48/2015, 55/2015, 12/2016
 
Potegače
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru obalnim mrežama potegačama, NN 30/2018, 49/2018, 78/2018, 54/2019, 27/2021, 100/2021, 55/2022
 
Pasivni alati i posebni načini ribolova
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru mrežama stajaćicama, klopkastim, udičarskim i probodnim ribolovnim alatima te o ribolovu tramatom NN 110/2023
 
Obavljanje gospodarskog ribolova ronjenjem
Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru ronjenjem NN 30/2021, NN 72/2021, 53/2022, 99/2022
Odluka o autorizaciji plovila za sakupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) s rokom važenja do 31. prosinca 2023. godine NN 100/2022, 115/2022, 107/2023
 
Tune i igluni
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2024. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) NN 16/2024
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote, NN 20/2019, 77/2019; 147/2020, 116/2021, 53/2022
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a (ICCAT RECORD OF BFT CATCHING VESSELS) u 2021. godini  NN 12/2021,  42/2021
Pravilnik o rekreacijskom ribolovu trofejnih primjeraka tune (Thunnus thynnus), NN 53/2022
Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, NN 63/2022, 38/2023, 30/2024
Pravilnik o označavanju uzgojnih instalacija, praćenju radnji na uzgajalištima i sljedivosti tijekom uzgoja plavoperajnih tuna (Thunnus thynnus), NN 63/2022     
Pravilnik o raspolaganju kapacitetom uzgoja tuna i dozvoljenim ulaznim količinama ulovljenih divljih tuna (Thunnus thynnus) na uzgajališta NN 22/2021, 9/2024, 37/2024
Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila koja obavljaju ribolov plivaricom tunolovkom u Registar ulovnih brodova ICCAT-a (ICCAT Record of BFT Catching Vessels) u 2021. godini NN 53/2021
Pravilnik o ulovu i prometu igluna (Xiphias gladius), NN 4/2017, 51/2017
Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i ribolovu igluna (Xiphias gladius), NN 36/2023, 30/2024
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov igluna (Xiphias gladius) u 2024. godini, 37/2024
Program rada kontrolnih promatrača u morskom ribarstvu za 2024. godinu LINK

Posebna regulacija ribolova
Pravilnik o obavljanju ribolova u zaštićenim područjima, posebnim staništima i područjima s posebnom regulacijom ribolova, NN 125/2020
Odluka o zabrani sakupljanja školjkaša (Bivalvia), puževa (Gastropoda), spužava (Spongia) i bodljikaša (Echinodermata) u Paškom zaljevu, NN 111/2020, 37/2021
Pravilnik o načinu obavljanja ribolova u posebnom staništu u akvatoriju ušća rijeke Raše u 2019. i 2020. godini, NN 98/2019
Pravilnik o posebnom režimu upravljanja ribolovom u dijelu akvatorija Jabučke kotline, NN 106/2019; 141/2020, 53/2022
Odluka o ribarskim plovilima autoriziranima za rad u Jabučkom džepu za razdoblje 2022. - 2026. godine, NN 147/2021, 56/2022, 124/2023, 28/2024
Pravilnik o zaštiti riba i drugih morskih organizama i kriterijima za utvrđivanje visine naknade za počinjene štete, NN 64/2023
Pravilnik o lovostaju trpova (Holothuroidea), NN 29/2018
Pravilnik o ribolovu jegulje (Anguilla anguilla), NN 110/2023
Odluka o autorizaciji plovila za ribolov jegulje (Anguilla anguilla) s rokom važenja do 31. listopada 2025. godine, NN 124/2023, 40/2024
 
Radni odnosi i zaštita na radu
Zakon o radu, NN 93/2014, NN 127/2017, NN 98/2019
Pravilnik o radnom vremenu, odmorima i dopustima radnika na pomorskim ribarskim plovilima, NN 3/2016, 109/2019
Pravilnik o postupku registracije i sadržaju registra ugovora o radu pomoraca i radnika na pomorskim ribarskim plovilima, NN 32/2015, 109/2019, 13/2020
Zakon o zaštiti na radu NN 71/2014, NN 118/2014, NN 154/2014, NN 94/2018, NN 96/2018
Pravilnik o izradi procjene rizika,  NN 112/2014, NN 129/2019
 
Higijena hrane, sljedivost, označavanje
Zakon o hrani, NN 81/2013, 14/2014, 115/2018 i 52/2021
Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, NN 81/2013, 115/2018
Zakon o veterinarstvu, NN 82/2013, 148/2013, 115/2018
Zakon o državnom inspektoratu  NN 115/2018
Zakon o službenim kontrolama i drugim službenim aktivnostima koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja, zdravlju bilja i sredstvima za zaštitu bilja NN 52/2021
Pravilnik o posebnim pravilima organizacije i provedbe službenih kontrola koja se provode na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje živih školjkaša NN 82/2014
Pravilnik o mikrobiološkom razvrstavanju i postupku u slučaju onečišćenja živih školjkaša NN 118/2009
Pravilnik o pravilima uspostave sustava i postupaka temeljenih na načelima HACCP sustava  NN 68/2015
Pravilnik o evidenciji sljedivosti za proizvode ribarstva i žive školjkaše NN 68/2018
Pravilnik o sljedivosti za plavoperajnu tunu i igluna, NN 82/2019; 64/2020, 104/2021, 57/2022, 140/2023
 
Prva prodaja i vaganje
Pravilnik o sadržaju i obliku prodajnog lista i sadržaju registra prvih kupaca, NN 113/2019, 45/2020; 66/2020, 148/2023
Pravilnik o postupku vaganja proizvoda ribarstva, evidencije vaganja te postupku i uvjetima odobravanja vaganja na ribarskim plovilima i u odobrenim objektima, NN 50/2019; 47/2020
Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu dostave transportnog dokumenta, NN 140/2015
 
Registracija i odobravanje objekata
Pravilnik o registraciji i odobravanju objekata te o registraciji subjekata u poslovanju s hranom NN 123/2019, NN 3/2021
Pravilnik o mjerama prilagodbe zahtjevima propisa o hrani životinjskog podrijetla NN 51/2015, 106/2015, 21/2019
 
Trošarine - benzin
Pravilnik o primjeni Zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi, ribolovu, akvakulturi te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu, NN 1/2019; 80/2020
 
Upisnik brodova i brodica
Pravilnik o brodicama, čamcima i jahtama, NN 13/2020, 52/2020
Pravilnik o visini naknade za obavljanje tehničkog nadzora i baždarenja brodica, NN 13/2020
Pravilnik o vođenju upisnika brodova, najvišoj dopuštenoj starosti i tehničkim uvjetima za upis u upisnik brodova, NN 13/2020
 
Informiranje potrošača
Pravilnik o popisu trgovačkih naziva proizvoda ribarstva i akvakulture NN 6/2023, NN68/2023
 
Organizacije proizvođača i zadruge
Pravilnik o priznavanju organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija, NN 137/2021, NN 6/2022, NN 142/2023
Pravilnik o priznavanju ribarskih zadruga NN 115/2022

Otpadne vode i zaštita okoliša
Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda NN 26/2020
Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži, plastičnim proizvodima za jednokratnu uporabu i ribolovnom alatu koji sadržava plastiku, NN 137/2023

 
Akvakultura
Zakon o akvakulturi, NN 130/2017, 111/2018; 144/2020, 30/2023, 14/2024
Pravilnik o odobrenju za obavljanje djelatnosti akvakulture na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, NN 15/2019
Pravilnik o prikupljanju statističkih podataka o akvakulturi, NN 137/2021
Pravilnik o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture, NN 8/2019
Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje područja za akvakulturu na pomorskom dobru, NN 106/2018
Pravilnik o načinu vođenja registra ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske, NN 94/2018
Pravilnik o dozvoli za akvakulturu, NN 17/2018
Pravilnik o Registru dozvola za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi, Registru unosa i prijenosa i Popisu zatvorenih objekata akvakulture, NN 10/2018
Pravilnik o mikrobiološkoj klasifikaciji i posebnim pravilima higijene živih školjkaša na proizvodnim područjima i područjima za ponovno polaganje NN 126/2022

Zdravlje akvatičnih životinja
Zakon o veterinarstvu NN 82/2013, 148/2013, 115/2018
Pravilnik o uvjetima zdravlja životinja koji se primjenjuju na životinje akvakulture i njihove proizvode te sprječavanju i suzbijanju određenih bolesti akvatičnih životinja  NN 132/2014
PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) 2015/1554 od 11. rujna 2015. o utvrđivanju pravila za primjenu Direktive 2006/88/EZ u pogledu zahtijeva u vezi s nadziranjem i dijagnostičkih metoda
Pravilnik o mjerama za sprječavanje i suzbijanje određenih bolesti akvatičnih životinja NN 23/2010
Pravilnik o utvrđivanju kriterija za zoniranje i službeno nadziranje u slučaju sumnje ili potvrđenog slučaja zarazne anemije lososa NN 150/2009
Pravilnik o uvjetima za stavljanje u promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih vrsta NN 5/2010
Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za stavljanje u  promet i uvoz životinja akvakulture i njihovih proizvoda te o popisu vektorskih  vrsta NN 128/2011
Pravilnik o elektroničkom upisniku o poslovanjima akvakulture i autoriziranim objektima za preradu NN 78/2010
Pravilnik o uvjetima karantene za akvatične životinje NN 58/2012
Pravilnik o smjernicama za programe nadziranja zdravlja životinja temeljenih na procjeni rizika NN 88/2010

Potpore
Pravilnik o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere »Ribarske luke, iskrcajna mjesta, burze riba i zakloništa" NN 3/2018, NN 64/2018, NN 38/2019, NN 106/2019, NN 111/2020, NN 104/2021, NN 49/2022, NN 99/2022
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele državne potpore male vrijednosti u ribarstvu NN 37/2022
Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture - kompenzacija«, NN 135/2022