Mapa weba    HR  |  EN

AkvakulturaUZGOJ U MORU
 
U RH marikultura uključuje uzgoj bijele ribe, plave ribe (tuna) i školjkaša. Najznačajnije vrste riba u uzgoju su lubin (Dicentrarchus labrax), komarča (Sparus aurata) i atlantska plavoperajna tuna (Tunnus thynnus), a školjkaša dagnja (Mytilus galoprovincialis) i kamenica (Ostrea edulis).
Ukupna proizvodnja u marikulturi u 2017. godini iznosi 13.843 tone.
 
Proizvodnja u marikulturi RH (u tonama) za razdoblje 2013.-2017.:

Vrsta 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Dagnja 1.950 714 746 699 920
Kamenica 50 32 52 64 62
Jakovljeva kapica     0,016 0,06 0,04
Tuna 2.616 2.224 2.603 2.934 2.162
Lubin 2.826 3.215 4.075 5.310 5.616
Komarča 2.978 3.655 4.488 4.101 4.830
Hama 44 60 67 125 253
Zubatac 6 40 4 1  
Pastrva 4 13      
Romb   0,5 7 0,5  
Pagar   40      
Total (t) 10.474 9.960 12.043 13.235 13.843

  
UZGOJ U KOPNENIM VODAMA
 
Uzgoj slatkovodnih vrsta riba obavlja se u RH na dva načina, kao uzgoj toplovodnih (ciprinidnih, šaranskih) i uzgoj hladnovodnih (salmonidnih, pastrvskih) vrsta. Najznačajnije vrste u slatkovodnom uzgoju su šaran (Cyprinus carpio) i kalifornijska pastrva (Oncorhynchus mykiss).
Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2017. godini iznosi 3.272 tone.
 
Proizvodnja u slatkovodnoj akvakulturi RH (u tonama) za razdoblje 2013.-2017.:

Vrsta 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
Pastrva 351 378 679 467 395
Šaran 2.100 2.284 3.401 2.698 2.039
Amur 209 288 132 134 169
Bijeli glavaš 127 194 174 135 73
Sivi glavaš 303 519 295 472 477
Linjak 1 1 3 1 1
Som 35 38 48 40 31
Smuđ 11 14 10 7 9
Štuka 6 16 9 9 12
Ostalo 92 78 81 71 66
UKUPNO (t) 3.235 3.807 4.832 4.034 3.272