Mapa weba    HR  |  EN

Dozvola za akvakulturu


Sukladno Zakonu o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17 )  i Pravilniku o dozvoli za akvakulturu („Narodne novine“, br. 17/2018) djelatnost akvakulture smiju obavljati fizičke ili pravne osobe koje su nositelji dozvole za akvakulturu i koje su stručno osposobljene za obavljanje djelatnosti akvakulture, odnosno imaju zaposlenu osobu stručno osposobljenu za obavljanje djelatnosti akvakulture u punom radnom vremenu.
 
Sukladno članku 9. Zakona o akvakulturi, fizičkoj ili pravnoj osobi odobrit će se obavljanje djelatnosti akvakulture izdavanjem dozvole za akvakulturu ako ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je registrirana za obavljanje djelatnosti akvakulture sukladno posebnim propisima,
2. da je ishodila odgovarajuće akte sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji i posebnim propisima iz područja zaštite okoliša i prirode i
3. da je nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o pomorskom dobru, u slučaju obavljanja uzgoja na pomorskom dobru ili
4. da je ishodila odgovarajuće akte kojima se ostvaruje pravo korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za obavljanje djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, u slučaju uzgoja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske i/ ili
5. da je ishodila odgovarajuće akte kojima se ostvaruje pravo korištenja kopnenih voda za potrebe obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno posebnom propisu o vodama, odnosno posebnom propisu o poljoprivrednom zemljištu, u slučaju obavljanja uzgoja na kopnu uz korištenje kopnenih voda.

Dozvolu za akvakulturu izdaje Ministarstvo poljoprivrede temeljem zahtjeva fizičke ili pravne osobe koja je nositelj koncesije za gospodarsko korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture, odnosno nositelj ugovora o zakupu ribnjaka u vlasništvu Republike Hrvatske ili ugovora o ostvarivanju prava na korištenje kopnenih voda za potrebe obavljanja djelatnosti akvakulture.
Sadržaj zahtjeva za izdavanje dozvole za akvakulturu propisan je Pravilnikom o dozvoli za akvakulturu („Narodne novine“, br. 17/2018):

Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu

Zahtjev za upis promjene podataka u dozvoli

Zahtjev se podnosi na adresu Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Ivana Mažuranića 30, 23000 Zadar.

Upute za ishođenje dozvole za akvakulturu možete pronaći ovdje:

Upute za postojeća uzgajališta

Upute za nova uzgajališta

VAŽNO!


Sukladno članku 45. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“, br. 130/17) ( u daljnjem tekstu: Zakon), pravne i fizičke osobe koje na dan stupanja na snagu ovoga Zakona obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama iz članka 52. Zakona o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 81/13, 14/14 i 152/14), te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za akvakulturu iz članka 47. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Narodne novine, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 - ispravak, 49/05 - pročišćeni tekst i 14/14), dužne su uskladiti svoje poslovanje i ishoditi dozvolu za akvakulturu iz članka 10. Zakona u roku od jedne godine od stupanja na snagu Zakona, odnosno do 04. siječnja 2019. godine.

Pravnoj i fizičkoj osobi koja ne uskladi svoje poslovanje sukladno gore navedenom, Ministarstvo poljoprivrede rješenjem će ukinuti povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno povlasticu za akvakulturu.