Mapa weba    HR  |  EN

Upute - nova uzgajališta


UPUTE ZA ISHOĐENJE DOZVOLE ZA AKVAKULTURU - NOVA UZGAJALIŠTA
 

Pravne i fizičke osobe koje namjeravaju obavljati djelatnost akvakulture (nova uzgajališta) podnose zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu sukladno članku 10. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17111/18 i 144/20) i članku 2. Pravilnika o dozvoli za akvakulturu („Narodne novine“ br. 17/18).

1. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o pomorskom dobru:
 

Ugovor o koncesiji za korištenje pomorskog dobra u svrhu obavljanja djelatnosti akvakulture članku 20. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ("Narodne novine", br. 158/03, 100/04, 141/06, 38/09, 123/11, 56/16, 98/19) i Uredbi o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru ("Narodne novine", br.  23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11, 83/12 i 10/17).
 

2. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o poljoprivrednom zemljištu i posebnim propisima o vodama:
 

Uzgajališta u vlasništvu Republike Hrvatske:
Ugovor o zakupu za ribnjak u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno člancima 51.-54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) i Pravilnika o provođenju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta i zakup za ribnjake u vlasništvu Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 47/19).
 

Uzgajališta u vlasništvu ili posjedu fizičkih ili pravnih osoba:
Vodopravni uvjeti za korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture sukladno članku 54. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ("Narodne novine", br. 20/18115/18 i 98/19 i 57/22) i Pravilniku o uvjetima i postupku za stjecanje prava na korištenje kopnenih voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture ("Narodne novine", br. 8/19).

 

3. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji:
 

 • Građevine: Sukladno članku 136. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/1320/17, 39/19 i 125/19) uz zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu potrebno je priložiti uporabnu dozvolu. Sukladno članku 175. stavku 6. spomenutog Zakona o gradnji uporabnom dozvolom smatra se i svaki akt za uporabu građevine, akt kojim je građevina ozakonjena, te akt, odnosno dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom, izdan, odnosno pribavljen na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu spomenutog Zakona o gradnji.
   
 • Zahvati u prostoru koji se ne smatraju građenjem: Sukladno članku 125. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/1365/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Pravilniku o zahvatima u prostoru koji se prema posebnim propisima kojima se uređuje gradnja ne smatraju građenjem, a za koje se izdaje lokacijska dozvola („Narodne novine „ br. 105/17) uz zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu potrebno je priložiti lokacijsku dozvolu.
   

4. Dokumenti  potrebni sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša:
 

Za zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i zahvate za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, uz zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu potrebno je priložiti:
 • Rješenje o prihvatljivosti zahvata na okoliš ili
 • Rješenje kojim je odlučeno da za namjeravani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.
Provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš propisana je Zakonom o zaštiti okoliša („Narodne novine“, br. 80/13, 153/13, 78/1512/18 i 118/18) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17)  i provodi se sukladno smjernicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.
 

5. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o zaštiti prirode:
 

 • Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu: Za zahvate za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš i zahvate za koje se provodi ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš u sklopu postupka provodi se i ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu. Postupak se provodi sukladno članku 27. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18, 14/19 i 127/19).
   
 • Za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi koje su obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 koje su se koristile u akvakulturi na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu Zakona o akvakulturi nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, već se vrsta upisuje u dozvolu za akvakulturu sukladno članku 10. Zakona o akvakulturi.
   
 • Za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi iz Priloga IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 koje se nisu koristile u akvakulturi na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu Zakona o akvakulturi potrebno je provesti postupak sukladno članku 16. stavku 8. Zakona o akvakulturi, odnosno potrebno je ishodovati mišljenje Savjetodavnog odbora o potrebi provedbe procjene rizika sukladno odredbama članka 2. stavka 5. i članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.
   
 • Za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 potrebno je ishoditi dozvolu za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi sukladno članku 16. Zakona o akvakulturi. Sukladno stavku 4. navedenoga članka 16., uz zahtjev za izdavanje dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu s okvirnim smjernicama iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.
   
 • Za korištenje strogo zaštićenih vrsta u akvakulturi potrebno je ishoditi dopuštenje  za uzgoj Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/1315/18, 14/19 i 127/19).
   
 • Za stavljanje na tržište stranih vrsta: srebrni karas (Carassius gibelio),  crni somić (Ameiurus melas), patuljasti somić (Ameiurus nebulosus) i sunčanica (Lepomis gibbosus) koje se pojavljuju u ribnjacima spontanim širenjem vodotocima te se ne uzgajaju ciljano, a nisu obuhvaćene dozvolom za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi jer se ne uzgajaju ciljano potrebno je dostaviti dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike sukladno odredbama članka 12. do 19. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/18 i 14/19). Obrazac Zahtjeva za uzgoj strane vrste u kontroliranim uvjetima, uvođenje u prirodu i/ili stavljanje na tržište na području Republike Hrvatske. objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te ga je potrebno ispuniti i dostaviti na sljedeću adresu: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb.