Mapa weba    HR  |  EN

Registar plovila u akvakulturi


Sukladno članku 22. Zakona o akvakulturi (Narodne novine, br. 130/17, 111/18, 144/20 i 30/23) sva plovila koja se koriste u akvakulturi moraju biti upisana u Registar plovila u akvakulturi (u daljnjem tekstu: Registar plovila). Odobrenje za upis plovila u Registar plovila na zahtjev pravne ili fizičke osobe obrtnika, koja je nositelj dozvole za akvakulturu, izdaje Ministarstvo poljoprivrede rješenjem.
 
Sadržaj zahtjeva, sadržaj odobrenja i sadržaj Registra plovila, kao i uvjeti za upis plovila u Registar plovila propisani su Pravilnikom o Registru plovila u akvakulturi (Narodne novine, br. 61/23; u daljnjem tekstu: Pravilnik).
 
Sukladno Pravilniku, plovilo se može upisati u Registar plovila samo ako:
  • se nalazi u vlasništvu, najmu ili leasingu nositelja dozvole za akvakulturu
  • je upisano u Upisnik brodova koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za pomorstvo s važećim tehničkim pregledom, odnosno u Hrvatski Registar brodova (HRB) s dokazom o tehničkoj prihvatljivosti plovila.
 
 
Zahtjev za upis plovila u Registar plovila u akvakulturi – obrazac
 
  • Popunjen i potpisan zahtjev sa svim potrebnim prilozima se dostavlja:
ili
  • preporučenom poštom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Služba za akvakulturu, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb.
Upute za popunjavanje zahtjeva za upis plovila

Zahtjev za upis plovila u registar plovila