Mapa weba    HR  |  EN

DEROGACIJE ZA RIBOLOV PRIDNENOM POVLAČNOM MREŽOM KOĆOM


Zakonom o morskom ribarstvu (NN br. 81/2013) preuzeta je Uredba Vijeća (EZ) br. 1967/2006 od 21. prosinca 2006. o mjerama upravljanja za održivo iskorištavanje ribolovnih resursa u Sredozemnom moru, o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2847/93 i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 162/94 (SL L 409,0.12.2006, str. 11. ispravljena verzija u SL L 36.8.2007, str 6.), u kojoj je u članku 13. stavcima 1. i 2. reguliran ribolov pridnenim povlačnim mrežama koćama.
Republika Hrvatska je Ugovorom o pristupanju EU dobila privremenu derogaciju za navedene stavke članaka 13. tako da oni glase:
  • Odstupajući od članka 13. stavaka 1. i 2., na dubinama manjim od 50 metara plovilima koja su registrirana i djeluju samo na području zapadne Istre privremeno se odobrava, do 30. lipnja 2014., korištenje pridnenih povlačnih mreža koča na udaljenosti od najmanje 1,5 nautičkih milja od obale.
Ovo se odstupanje primjenjuje na području označenom kao zapadna Istra, a koje je određeno od točke sa zemljopisnim koordinatama q>=44.S213S i A=14.29244 s crtom povučenom prema sjeveru i crtom povučenom prema zapadu.
  • Za plovila manja od 15 metara preko svega, na dubinama većim od 50 metara Hrvatskoj se privremeno odobrava, do 30. lipnja 2014., korištenje pridnenih povlačnih mreža koča na udaljenosti od najmanje 1 nautičke milje od obale uz zadržavanje svih drugih prostornih i vremenskih ograničenja koja se primjenjuju na dan pristupanja.


VEZANI DOKUMENTI

Derogacija - Istra - karta

20.07.2013