Mapa weba    HR  |  EN


Podsjetnik za podnošenje Zahtjeva temeljem Pravilnika o primjeni Zakona o trošarinama vezano uz bezolovni motorni benzin


Pravilnikom o primjeni Zakona o trošarinama što se odnosi na plinsko ulje obojano plavom bojom za namjene u poljoprivredi, ribolovu, ribogojstvu, akvakulturi, te na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za namjene u ribolovu („Narodne novine“ br. 2/2016 i 118/2016) propisuje se način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu.
Predmetni Pravilnik između ostalog propisuje način povrata plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin za pogon ribarskih plovila za namjene u ribolovu. Pravo na povrat trošarine mogu ostvariti korisnici prava koji imaju važeću povlasticu za gospodarski ribolov i koji su upisani u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu, a koji vodi Carinska uprava. Zahtjev za upis u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu podnosi se za svaku kalendarsku godinu. Potrebna dokumentacija koja se prilaže uz obrazac tog Zahtjeva propisana je Pravilnikom. Između ostalog, podnositelj je dužan priložiti i presliku Rješenja Ministarstva poljoprivrede kojim se utvrđuje godišnja kvota. Zahtjev za upis u Registar korisnika se podnosi carinskom uredu nadležnom prema sjedištu, odnosno prebivalištu korisnika prava.
Godišnju kvotu potrošnje određuje Ministarstvo poljoprivrede temeljem podataka iz očevidnika o gospodarskom ribolovu na moru, izvješća o ulovu i registra ribarske flote, i to prema kriterijima propisanim Pravilnikom.
Ministarstvo poljoprivrede izdaje Rješenje o utvrđivanju kvote vlasniku plovila koje udovoljava uvjetima propisanim Pravilnikom i to temeljem podnesenog Zahtjeva za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede. Rješenja o utvrđivanju kvote Ministarstvo poljoprivrede izdaje do 28. veljače za tekuću godinu.
Nakon upisa u Registar korisnika povrata plaćene trošarine za bezolovni benzin koji se koristi u ribolovu, korisnik prava podnosi Zahtjev za povrat trošarine odvojeno za svako četveromjesečno razdoblje u kalendarskoj godini i za svako pojedino plovilo. Zahtjevu se prilaže 70 kn državnih biljega ili dokaz o uplati upravne pristojbe u tom iznosu.
Za sva dodatna pitanja, djelatnici Područnih jedinica Uprave ribarstva su na raspolaganju.
Imajući sve navedeno u vidu, pozivamo sve korisnike da što je moguće prije pošalju Zahtjev za određivanje kvote nadležnoj Područnoj jedinici Uprave ribarstva Ministarstvo poljoprivrede kako bismo bili u mogućnosti sva Rješenja izdati pravovremeno, a posebice imajući u vidu činjenicu da se razdoblje prava na povrat trošarine računa od dana upisa u Registar korisnika prava na povrat plaćene trošarine na bezolovni motorni benzin koji se koristi u ribolovu koji vodi Carinska Uprava.
 

05.01.2017