Mapa weba    HR  |  EN


Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) i Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele kvote


Obavještavamo sve zainteresirane da je u „Narodnim novinama“ broj 4/17 objavljen Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/full/2017_01_4_153.html . Predmetnim pravilnikom dodatno se razrađuju odredbe Uredbe (EU) 2016/1627 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. rujna 2016. o višegodišnjem planu oporavka plavoperajne tune u istočnom Atlantiku i Sredozemnom moru te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 302/2009 (SL L 252, 16. 9. 2016.), a koje se odnose na ulov, uzgoj i promet plavoperajnom tunom kao i prateću kontrolu i nadzor. Predmetnim propisom cilj je bio skratiti i pojednostavniti procedure vezane uz raspodjelu i raspolaganje dodijeljenom kvotom, a jedna od značajnih izmjena odnosi se na produljenje ribolovne sezone za gospodarski ribolov udičarskim alatima koja sad traje od 25. veljače do 31. prosinca. Predmetni Pravilnik stupio je na snagu 14. siječnja 2017. godine, a njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius) i iglana (Tetrapturus belone) (»Narodne novine« br. 2/16, 31/16, 69/16 i 81/16).
Osim spomenutog propisa, u Narodnim novinama br. 5/17  objavljena je Odluka o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele ukupne izlovne kvote u 2017. godini http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_01_5_181.html . Predmetnom Odlukom se raspoređuje kvota za ribolov tune raspoređena Republici Hrvatskoj u 2017. godini, određuju se kriteriji za ostvarivanje prava na dodjelu Državne kvote za 2017. godinu te ista obuhvaća popis plovila s ostvarenim pravom na Trajnu individualnu kvotu i Državnu kvotu namijenjenu za ribolov plivaricama tunolovkama i udičarskim alatima u 2017. godini. Predmetna Odluka stupa na snagu 19. siječnja 2017. godine.
Napominjemo kako je ovim paketom propisa, između ostaloga, skraćen rok unutar kojeg  vlasnici plovila kojima je dodijeljen dio Državne kvote moraju dostaviti Izjavu o prihvaćanju dijela Državne kvote, a koji iznosi 7 radnih dana od dana Objave Odluke o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele ukupne izlovne kvote, odnosno do 27. siječnja 2017. godine, dok je rok za izvršenje uplate naknade za istu produžen na 30 dana od dana potpisivanja Izjave.
Naknada za državnu kvotu, kao i dosad iznosi 1 EUR/kg, a podaci za uplatu su kako slijedi:
 
Podaci za uplatu:
Primatelj: DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR65
Poziv na broj odobrenja: 7005-167-1079-11  

20.01.2017