Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen je natječaj za dodjelu kvote za lov trofejnih primjeraka tune u 2017. godini!


Obavještavamo sve zainteresirane da je u Narodnim novinama br.49/2017 od 24. svibnja 2017. godine objavljen Javni natječaj za dodjelu Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u 2017. godini.
Predmet natječaja je dodjela Državne kvote za ulov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (u daljnjem tekstu: tuna) u 2017. godini dodijeljene rekreacijskom ribolovu za ulov trofejnih primjeraka u ukupnoj količini od 10 000 kilograma tijekom ribolovne sezone za rekreacijski ribolov tune, u skladu s točkom IV. Odluke o ribolovnim mogućnostima i kriterijima raspodjele Državne kvote i Trajne individualne kvote u 2017. godini (Narodne novine broj 5/17).
Ukupna Državna kvota za ulov tune u rekreacijskom ribolovu raspodijeljena je na 20 (dvadeset) jednakih dijelova u pojedinačnoj količini od 500 kilograma.

PRIHVATLJIVI PONUDITELJI
Prihvatljivi ponuditelji su sve pravne i fizičke osobe koje udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom o ulovu, uzgoju i prometu tune (Thunnus thynnus) (Narodne novine br. 4/17 i 15/17) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) i natječajem.
Ako je odabrani ponuditelj ovlaštenik povlastice za obavljanje gospodarskog ribolova na moru izdane za plovilo kojim će obavljati rekreacijski ribolov, povlastica mora biti pohranjena u nadležnoj ispostavi Uprave ribarstva tijekom perioda naznačenog u obrascu za prijavu za natječaj (u daljnjem tekstu: Obrazac).
Svaki ponuditelj može dostaviti najviše dvije ponude za dva dijela Državne kvote u količini od 500 kilograma.
Ako jedan ponuditelj dostavi više od dvije ponude prihvatljivima će se smatrati one dvije ponude s većim iznosom.

KRITERIJI ZA RANGIRANJE PONUDA
Osnovni kriterij po kojemu će se donijeti rang-lista najboljih ponuditelja jest veći ponuđeni iznos, koji ne smije biti manji od 4 EUR/kg (četiri eura po kilogramu)*.
U slučaju da više ponuditelja ponudi isti iznos, prednost ima onaj koji ima registriranu djelatnost ribolovnog turizma.
Ako je više ponuditelja s istim ponuđenim iznosom i imaju registriranu djelatnost ribolovnog turizma, prednost ostvaruje ponuditelj koji je ranije podnio ponudu.

NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
Ponude se podnose na obrascu s istaknutim iznosom ponude, uz koji je potrebno priložiti i sljedeće:
a) kopiju osobne iskaznice ponuditelja za fizičke osobe, ili
b) izvadak iz obrtnog registra za obrtnike, ili
c) izvadak iz sudskog registra za pravne osobe.
d) kopiju važeće plovidbene dozvole za plovilo ili plovila s kojima se namjerava obavljati ribolov.
Prijave se šalju na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Uprava ribarstva, Planinska 2a, 10000 Zagreb, preporučenom poštom s povratnicom, u zatvorenoj kuverti s naznakom: »Za natječaj – dodjela dodatne Državne kvote za ulov plavoperajne tune u rekreacijskom ribolovu – ne otvarati«.
Rok za podnošenje ponuda je 15 kalendarskih dana od objave natječaja u Narodnim novinama, odnosno do 8. lipnja 2017. godine.
Nepotpune ponude kao i ponude podnesene izvan roka neće se razmatrati.

RANGIRANJE PONUDITELJA
Otvaranje ponuda i rangiranje najpovoljnijih ponuditelja provodi povjerenstvo koje imenuje ministar. U slučaju da jedan ponuditelj odustane od ponude, odabrat će se sljedeće rangirani ponuditelj.

UVJETI ZA SKLAPANJE UGOVORA OD DODJELI KVOTE
Sukladno članku 12. Pravilnika o ulovu, uzgoju i prometu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (Narodne novine br. 4/17 i 15/17) nakon objave rezultata Natječaja, najbolji ponuditelji moraju u roku od 15 dana ispuniti obveze za dodjelu kvote. Nakon dostave dokaza o izvršenim obvezama Ministarstvo s najboljim ponuditeljima sklapa ugovor o zakupu dijela državne kvote za tekuću godinu. Uvjeti kojima najbolji ponuditelji moraju udovoljiti prije sklapanja ugovora su:
a) pravo raspolaganja plovilom/plovilima koja će sudjelovati u ribolovu trofejnih primjeraka tune što dokazuje plovidbenom dozvolom ili Ugovorom o najmu plovila ili Izjavom o suglasnosti korištenja plovila od strane vlasnika,
b) da je za plovilo ili plovila iz točke a) podnesen zahtjev o upisu plovila u Registar plovila koja sudjeluju u ribolovu trofejnih primjeraka tune u tekućoj kalendarskoj godini kojeg vodi Uprava ribarstva,
c) da je na plovilo/plovila iz točke a) ugrađen VMS uređaj o čemu ribarski inspektor sastavlja inspekcijski zapisnik,
d) da na plovilu postoji ugrađen e-očevidnik, ili da odgovorna osoba ima instaliran m-očevidnik na mobilnom uređaju, što potvrđuje Ribarski monitoring centar.
e) da je u Državni proračun izvršio uplatu iznosa navedenog u ponudi.
Ukoliko VMS uređaj nije ugrađen na plovilo, Ministarstvo će isti ugraditi o svom trošku te pokriti trošak prijenosa podataka za vrijeme trajanje ribolovne sezone. Ukoliko na plovilu ne postoji instaliran e-očevidnik vlasnik plovila dužan je osigurati adekvatan mobilni uređaj na koji će preuzeti aplikaciju m-očevidnik (pametni telefon ili tablet). Dok je prethodnih godina obveza ugradnje VMS uređaja bila isključivo na vlasniku plovila, radi pojednostavljenja procedure ovo je prešlo na teret Ministarstva.  

Obrazac za prijavu na natječaj možete preuzeti OVDJE.
Natječaj možete naći OVDJE.

29.05.2017