Mapa weba    HR  |  EN


Dopuna javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava


 U „Narodnim novinama“ br. 69/2023 dana 28. lipnja 2023. godine objavljena je
DOPUNA JAVNOG NATJEČAJA
U tekstu javnog natječaja za dodjelu ribolovnog prava na pojedinim ribolovnim zonama objavljenog 14. lipnja 2023. godine u „Narodnim novinama“ broj 64/2023. u članku 3. (ZAGREBAČKA ŽUPANIJA) , iza točke 18. dodaju se nove točke 19., 20. i 21. koje glase:
 
„19. Šljunčara Staro Čiče-Vukovina unutar administrativnih granica grada Velika Gorica
  20. Grad Velika Gorica, općina Kravarsko i Orle osim šljunčara Staro Čiče-Vukovina unutar administrativnih granica grada Velika Gorica
  21. Jezera Siromaja 1 i Siromaja 2 unutar administrativnih granica općine Rugvica.“
 
U ostalom dijelu tekst javnog natječaja ostaje nepromijenjen.
Ova dopuna javnog natječaja bit će objavljena u „Narodnim novinama i na web stranici Ministarstva poljoprivrede.
 

04.07.2023