Mapa weba    HR  |  EN


Planovi upravljanja


U okviru procesa pristupanja EU, Republika Hrvatska je uspostavila osnovne zakonodavne mehanizme sukladne pravnoj stečevini Unije. S obzirom na pravnu stečevinu i na karakteristike hrvatskog ribolova, planovima upravljanja u RH podliježe ribolov povlačnim mrežama - koćama, okružujućim mrežama plivaricama, obalnim mrežama potegačama i dredžama.

Planovi upravljanja su potrebni i izuzetno važni radi provedbe ostalih nacionalnih strateških i programskih dokumenata u sektoru ribarstva posebice programa prikupljanja podataka, strateškog plana razvoja ribarstva i operativnog programa ribarstva. Financiranje mjera koje proizlaze iz tih dokumenata uvjetovano je mjerama sadržanim u Planovima upravljanja kojima se osigurava dugoročna održivost ribolovnih resursa i samim time i djelatnosti ribolova.

Planovi upravljanja donose se za određeno razdoblje (3 do 5 godina), međutim i tijekom tog razdoblja su podložni stalnim izmjenama ovisno o stanju ribolovnih resursa, izmjenama zakonodavstva EU, promjenama u ribolovnoj floti, potražnji ribe, tržištu, unošenju novih podataka i slično.
Za više informacija o navedenim planovima, pogledajte sljedeće priloge:

Planovi upravljanja - općenito
Odluka Vlade RH o donošenju plana upravljanja pridnenim povlačnim mrežama - koćama
Plan upravljanja okružujućim mrežama plivaricama - srdelarama

17.04.2014