Mapa weba    HR  |  EN


Zahtjev za izdavanje Odobrenja za ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, odnosno za ribolov pridnenom povlačnom mrežom –koćom i Zahtjev za dozvolu korištenja mreže sa romboidnim okom veličine 50 mm dijagonalno


Zahtjev za izdavanje Odobrenja podnosi vlasnik ili njegov opunomoćenik za ribarsko plovilo na koje je izdana Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru u koje je upisana okružujuća mreža plivarica – srdelara i/ili pridnena povlačna mreža – koća i koje zadovoljava uvjete za izdavanje Odobrenja.
Podnositelji zahtjeva za Odobrenje za ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom, koji namjeravaju koristiti mrežu romboidnog oka veličine 50 mm dijagonalno u Zahtjevu trebaju potvrditi svoju namjeru, te će im se u Odobrenje to upisati kao Napomena.
Zahtjev se podnosi na obrascu Ispostavi Uprave ribarstva Ministarstva poljoprivrede u kojoj je izdana Povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru. Ukoliko pojedini vlasnik ima više plovila za svako plovilo se podnosi zaseban zahtjev. Uz svaki zahtjev je potrebno priložiti državne biljege u iznosu od 70,00 kn.
 
Linkovi:
 
 
 

28.08.2014