Mapa weba    HR  |  EN


VAŽNO! 25. studenog 2014. godine na objavu u „Narodnim novinama“ upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.


Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da je 25. studenog 2014. godine na objavu u „Narodnim novinama“ upućen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom - srdelarom.
 
Naime, imajući u vidu statističke podatke o ulovu male plave ribe u 2014. godini koji pokazuju da je ulov gotovo dostigao prošlogodišnju razinu, a zbog preuzetih obveza uslijed provedbe mjera upravljanja stokovima male plave ribe i potrebe smanjenja ribolovnog napora, uvedena je zabrana ribolova plivaricom srdelarom od 1. prosinca u 12,00 sati do 14. prosinca u 12,00 sati te od 24. prosinca u 12,00 sati do 14. siječnja u 24,00 sata.
 
Osim navedene zabrane, ovim je propisom preuzeta obveza ograničavanja ribolovnog napora po pojedinom odobrenju/povlastici u 2015. godini sukladno važećim odredbama preporuka donesenih u okviru rada GFCM-a (Preporuka GFCM/37/2013/1 i Preporuka GFCM/38/2014/1). Na ovaj način predmetno ograničenje podrazumijeva da je u 2015. godini dopušten ribolovni napor po pojedinom odobrenju/povlastici do najviše 20 dana mjesečno, dok ukupni broj ribolovnih dana po pojedinom odobrenju/povlastici u godini ne smije premašiti 180. Osim toga, uvedeno je i ograničenje ribolovnog napora u smislu broja ribolovnih dana po pojedinom odobrenju/povlastici u kojima udio inćuna u ukupnom ulovu  premašuje 50%, na najviše 144 u 2015. godini.
 
Napominjemo da ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana nakon dana objave u „Narodnim novinama“.
 
 
 
 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
2652
Na temelju članka 9. stavka 1. točaka 1., 2. i 9., i članka 23. stavka 6. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 81/2013 i 14/2014) ministar poljoprivrede donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBAVLJANJU GOSPODARSKOG RIBOLOVA NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM
Članak 1.
U Pravilniku o obavljanju gospodarskog ribolova na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 101/2014 i 125/2014) u članku 1. stavku 1. dodaju se podstavci 8. i 9. koji glase:
»– vremenska ograničenja korištenja plivarice srdelare, i
– dopušteni ribolovni napor po jednoj povlastici.«.
Članak 2.
Iza članka 9. dodaju se članci 10. i 11. koji glase:
»Članak 10.
Zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom kako slijedi:
– od 1. prosinca u 12,00 sati do 14. prosinca u 12,00 sati, i
– od 24. prosinca u 12,00 sati do 14. siječnja u 24,00 sata.
Članak 11.
(1) U 2015. godini po pojedinom odobrenju/povlastici dopušten je ribolovni napor plivaricom srdelarom do najviše 20 dana mjesečno, a ukupni broj ribolovnih dana u godini ne smije premašiti 180.
(2) U 2015. godini dopušten ribolovni napor u smislu broja ribolovnih dana po pojedinom odobrenju/povlastici u kojima udio inćuna u ukupnom ulovu premašuje 50% ne smije biti veći od 144.
(3) Obavljanje ribolova protivno stavcima 1. i 2. ovoga članka smatrat će se obavljanjem ribolova bez povlastice za ribolov.«.
Članci 10. i 11. postaju 12. i 13.
Članak 3.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.
Klasa: 011-02/14-01/46
Urbroj: 525-13/0340-14-5
Zagreb, 24. studenoga 2014.
Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.
 
  


22.12.2014