Mapa weba    HR  |  EN


Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom


Objavljen Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom-koćom

 U „Narodnim novinama“ broj 2/2015 od 7. siječnja 2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Predmetnim propisom produljuje se razdoblje do kojeg je moguće obavljati ribolov pridnenom povlačnom mrežom – koćom bez odobrenja, i to do 15. veljače. Također, izmjenama i dopunama osigurava se mogućnost razmatranja Zahtjeva za izdavanje odobrenja koji su pristigli nakon 30. rujna 2014. godine ukoliko je Zahtjev naknadno podnesen zbog više sile. Nadalje, omogućava se izdavanje Odobrenja i onim vlasnicima plovila koji nisu ostvarili potreban broj ribolovnih dana radi gubitka plovila ili opsežnog oštećenja plovila uzrokovanog višom silom (brodolom, potonuće, sudar i sl.), a ukoliko se takav događaj dokaže odgovarajućom dokumentacijom.


Link na dokument 

09.01.2015