Mapa weba    HR  |  EN


Važno!


Informacija o mogućnostima sufinanciranja investicija u akvakulturi iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te obvezi provođenja kontrole „skrivenih radova“  - obavještavaju se svi zainteresirani  subjekti u akvakulturi/marikulturi da ukoliko planiraju nove investicije tijekom ove godine da svakako kontaktiraju Upravu ribarstva o provođenju radova ili nabavi opreme koju u kasnijoj fazi provođenja projekta nije moguće provjeriti kontrolom na terenu (tzv. „skriveni radovi“, primjerice polaganje sidrenih blokova u more ili građevinski radovi). Molimo da nas o potencijalnim „skrivenim radovima“ izvijestite putem e-maila (eufondovi.ribarstvo@mps.hr), kako bismo mogli dogovoriti kontrolu na terenu.
Također napominjemo da pravila o prihvatljivosti izdataka, sukladno Uredbi  (EU) br. 1303/2013 koja utvrđuje zajednička pravila za sve strukturne i investicijske fondove, pa tako i Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, nalažu da projekt prilikom prijave na natječaj, tj. podnošenja Zahtjeva za potporu, ne smije biti fizički završen ili proveden u cijelosti, neovisno o tome jeste li u sklopu projekta izvršili sva plaćanja.


05.05.2015