Mapa weba    HR  |  EN


Organizacije proizvođača


Organizacije proizvođača nastale su na temeljima starijih i tradicionalnijih udruženja u sektoru ribarstva, poput zadruga ili kooperativa.  Ciljevi ondašnjih organizacija slični su kao i današnji, no osnove su bile nešto drugačije. Ribari su se okupljali kako bi zajedno stavljali svoje proizvode na tržište, ali i zastupali šire interese, poput utjecaja u donošenju propisa, nabavke opreme, jednostavnije organizacije logistike i opremanja plovila. Prve organizacije proizvođača nastale su na sjeveru Europe, gdje su i danas najaktivnije, u Belgiji, Nizozemskoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Danskoj. Razlog zašto tamo je stoga što je u tim krajevima bilo lakše uspostaviti ovaj oblik organizacije obzirom navedene države u principu love jednu vrstu – bakalar, haringu, skušu ili plosnatice, što im je nametalo potrebu dogovaranja, a rezultiralo je sustavom ulovnih kvota.
Trenutno u Europskoj uniji djeluju, prema podacima iz 2013. godine, 232 priznate organizacije proizvođača, od čega 188 u ribolovu te 44 u akvakulturi. Najviše ih je u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj te Velikoj Britaniji. Sjeverne zemlje (Velika Britanija, Škotska, Danska, Nizozemska) imaju OP koje su uglavnom priznate po vrstama (bakalar, losos, list) i njima je delegirano upravljanje kvotama. Omogućena im je, pod definiranim uvjetima, trgovina dodijeljenim kvotama što im daje mogućnost planiranja ulova, koncentracije ponude i stabiliziranja tržišta radi postizanja najbolje moguće cijene.
U daljnjim tekstovima možete pročitati najvažnije informacije o organizacijama proizvođača u ribarstvu.
 
PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA:
 • Uredba 1380/2013 europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (ZRP)
 • Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (ZUT)
 • Provedbena Uredba komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
 • Provedbena Uredba komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju uredbe (EU) br. 1379/2013 europskog parlamenta i vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
 • Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (EFPR)
 • Dodatne informacije mogu se naći na Službenim stranicama Europske komisije - DG MARE

ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
U RH je donesen Pravilnik o priznavanju organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama („Narodne novine“, broj 46/2015) koji propisuje kriterije priznavanja u RH i kojim se osigurava provedba gore navedenih Uredbi. Utvrđeno je da će Ministarstvo poljoprivrede priznati organizaciju proizvođača koja:
a) je pravna osoba ili jasno izdvojeni dio pravne osobe osnovana na inicijativu proizvođača u ribarstvu i akvakulturi s namjerom zajedničkog nastupa na tržištu
b) ima poslovni nastan i sjedište na teritoriju Republike Hrvatske
c) udovoljava odredbama članka 14. Uredbe (EU) br. 1379/2013 u pogledu uvjeta priznavanja i odredbama ovog Pravilnika
d) ima:
- minimalno sedam članova koji su vlasnici/ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov na moru uz uvjet da pojedini članovi organizacije proizvođača nemaju više od pedeset posto vlasničkog udjela u pravnim ili fizičkim osobama koje su navedene kao članovi ili
- minimalno tri člana koji su vlasnici/ovlaštenici povlastice za uzgoj i/ili akvakulturu uz uvjet da pojedini članovi organizacije proizvođača nemaju više od pedeset posto vlasničkog udjela u pravnim ili fizičkim osobama koje su navedene kao članovi
e) su dovoljno gospodarski aktivne sukladno člancima 5. i 6. ovog Pravilnika.
 
U pogledu dostatne gospodarske aktivnosti, koju određuje svaka država članica, uzeta su u obzir dosadašnja iskustva drugih država članica te odredbe o dostatnoj gospodarskoj aktivnosti iz ranijih uredbi EU, a imajući pri tom u vidu sektor ribarstva i akvakulture u RH. 
 
Definirano je da je organizacija proizvođača u ribarstvu dovoljno gospodarski aktivna ukoliko se područje na koje se odnosi Zahtjev za priznavanjem odnosi na područje države, županije ili iskrcajnog mjesta, te ukoliko je unutar navedenih područja s obzirom na ukupni kapacitet aktivnih ribarskih plovila ili vrstu ili skupinu vrsta određenog proizvoda u tom području, ispunjen minimalno jedan od sljedećih uvjeta:
a) broj aktivnih ribarskih plovila kojima članovi organizacije proizvođača obavljaju djelatnost iznosi najmanje 5% ukupnog broja ribarskih plovila na području države ili 10% na području županije za koje se traži priznavanje ili
b) za vrstu ili skupinu vrsta proizvoda ribarstva za koju organizacija proizvođača traži priznavanje, organizacija proizvođača proizvodi odnosno iskrcava najmanje 15% od ukupno proizvedene količine na području države ili na području županije ili 30% na području iskrcajnog mjesta za koje se traži priznavanje a koje je definirano posebnim propisom.
Provjera navedenih kriterija obavlja se prema dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtjev za priznavanje te uvidom u Informacijski sustav ribarstva sukladno podacima o kojima s vodi službena evidencija.
 
Pravilnikom je definirano i da je organizacija proizvođača u akvakulturi dovoljno je gospodarski aktivna ukoliko ukupno proizvedena količina određene vrste ili skupine vrsta na području države iznosi najmanje 10% ili na području županije najmanje 20% od ukupno proizvedene količine na području za koje organizacija proizvođača traži priznavanje. Područje priznavanja u akvakulturi odnosi se na područje na kojem se obavlja djelatnost uzgoja.
 
Pravilnik definira, osim uvjeta i načina priznavanja organizacija priznavanja, i uvjete i način priznavanja udruženja organizacija proizvođača te međustrukovnih organizacija.
Zahtjev za priznavanje dostupan je ovdje.         

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA ORGANIZACIJA PROIZVOĐAČA
 
Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća (EFPR) definira mogućnosti financiranja aktivnosti radi dostizanja ciljeva ZRP-a. Neke od mjera namijenjene su isključivo organizacijama proizvođača,  poput  sufinanciranja planova proizvodnje i trženja, skladištenja i osnivanja OP-a.
 
VAŽNO! Za ostale vrste potpora koje su dostupne različitim dionicima sektora, ukoliko OP provodi aktivnosti (ili udruženje OP-a ili međusektorska organizacija) u dodatku na udio sufinanciranja kroz EFPR, OP može ostvariti povećanje od 25% sufinanciranja. 
 
Oblici potpore organizacijama proizvođača su:
 • Potpora za pružanje savjetodavnih usluga (članak 27.) - u svrhu poboljšanja cjelokupne uspješnosti i konkurentnosti gospodarskih subjekata te promicalo održivo ribarstvo, EFPR može podržati:
(a) studije izvedivosti i savjetodavne usluge kojima se ocjenjuje održivost projekata koji su potencijalno prihvatljivi za primanje potpore u okviru ovog poglavlja;
(b) pružanje stručnih savjeta o okolišnoj održivosti s naglaskom na ograničavanje i, ako je moguće, uklanjanje negativnih učinaka ribolovnih aktivnosti na morske, kopnene i slatkovodne ekosustave;
(c) pružanje stručnih savjeta o poslovnim strategijama i strategijama komercijalizacije.

 • Potpora za poticanje partnerstva između znanstvenika i ribara (članak 28.) - moguća je potpora za stvaranje mreža, partnerskih sporazuma, ugovora ili udruženja između jednog ili više neovisnih znanstvenih tijela i ribara ili jedne ili više organizacija ribara, u kojima mogu sudjelovati tehnička tijela te njihovih aktivnosti.

 • Potpora sustavima dodjeljivanja ribolovnih mogućnosti (članak 36.) - kako bi prilagodili ribolovne aktivnosti ribolovnim mogućnostima, EFPR može podržati planiranje, razvoj, praćenje, evaluaciju i upravljanje sustavima dodjele ribolovnih mogućnosti. Ova potpora se dodjeljuje OP ima koje sudjeluju u kolektivnom upravljanju.

 • Potpora za ograničavanje utjecaja ribolova na morski okoliš i prilagođavanje ribolova zaštiti vrsta (članak 38.)  - kako bi se smanjio utjecaj ribolova na morski okoliš, poticala postupna eliminacija odbačenog ulova te olakšao prijelaz na održivo iskorištavanje živih morskih bioloških resursa dodjeljuje se ova potpora, dostupna i OP-ima.

 • Potpora za zaštitu i obnovu morske bioraznolikosti i ekosustava i režima kompenzacija u okviru održivih ribolovnih aktivnosti (članak 40.)  - OP je jedna od mogućih korisnika koje mogu koristiti i ovaj vid potpore, a neke od aktivnosti koje se mogu sufinancirati su prikupljanje otpada iz mora, doprinošenje boljem upravljanju ili očuvanju morskih bioloških resursa, studije, upravljanje i očuvanje lokaliteta mreže NATURA 2000, povećavanje okolišne svijesti ribara itd.

 • Potpora u svrhu poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta te smanjenje smanjenje negativnih učinaka njihovih aktivnosti na okoliš (članak 49.) - u svrhu poboljšanja ukupnih rezultata i konkurentnosti uzgajališta te da bi se smanjili negativni učinci njihovih operacija na okoliš, EFPR može poduprijeti:
(a) uspostavljenje upravljačkih usluga, usluga pružanja pomoći i savjetodavnih usluga za akvakulturna uzgajališta;
(b) savjetodavne usluge tehničke, znanstvene, pravne, okolišne ili ekonomske prirode uzgajalištima.
Ovaj oblik potpore dodjeljuje se samo u sektoru akvakulture.

 • Potpora s ciljem promicanja ljudskog kapitala i umrežavanja (članak 50.) -  može obuhvaćati cjeloživotno osposobljavanje, učenje, širenje znanja i inovativnih praksa, vještina u akvakulturi, poboljšanje uvjeta rada, umrežavanje i slično.

 • Potpora za pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište (članak 66.) - EFPR podržava pripremu i provedbu planova proizvodnje i stavljanja na tržište. Rashodi vezani uz planove proizvodnje i stavljanja na tržište prihvatljivi su za potporu iz EFPR-a jedino nakon što nadležna tijela svih država članica odobre godišnje izvješće. Godišnja potpora po organizaciji proizvođača koja se dodjeljuje ne smije prijeći 3% prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je ta organizacija proizvođača stavila na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine. Država članica može odobriti predujam u vrijednosti od 50 % financijske potpore nakon odobrenja plana proizvodnje i stavljanja na tržište. Ova potpora namijenjena je isključivo OP-ima.

 • Potpora za skladištenje (članak 67.) - EFPR može podupirati kompenzaciju OP-ima i udruženjima OP-a koje skladište proizvode ribarstva navedene u Prilogu II. Uredbe (EU) br. 1379/2013, pod uvjetom da se proizvodi skladište u skladu s člancima 30. i 31. te Uredbe i pod sljedećim uvjetima:
(a) iznos potpore za skladištenje ne smije biti veći od iznosa tehničkih i financijskih troškova mjera potrebnih za stabilizaciju i skladištenje dotičnih proizvoda;
(b) količine prihvatljive za primanje potpore za skladištenje ne smiju prelaziti 15% godišnjih količina dotičnih proizvoda pripremljenih za prodaju od strane organizacija proizvođača;
(c) godišnja financijska potpora ne smije prelaziti 2% prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište od strane članova organizacija proizvođača u razdoblju od 2009. do 2011.
(Ukoliko članovi organizacija proizvođača u razdoblju od 2009. do 2011. nisu stavili proizvodnju na tržište, uzima se u obzir prosječna godišnja vrijednost proizvodnje stavljene na tržište u prve tri godine proizvodnje tog člana.)
Države članice određuju iznos tehničkih i financijskih troškova primjenjivih na njihovom području kako slijedi:
(a) tehnički troškovi izračunavaju se svake godine na temelju izravnih troškova vezanih uz mjere potrebne za stabilizaciju i skladištenje predmetnih proizvoda;
(b) financijski troškovi izračunavaju se svake godine pomoću kamatne stope koja se jednom godišnje određuje u svakoj državi članici;
 • Potpora za mjere vezane uz stavljanje na tržište: (članak 68.)
            (a) osnivanje organizacija proizvođača
            (b) nalaženje novih tržišta i poboljšanje uvjeta za stavljanje na tržište proizvoda             ribarstva i akvakulture uključujući:
 • vrste s potencijalom komercijalizacije;
 • neželjeni ulov
 • proizvoda ribarstva i akvakulture dobivenih korištenjem metoda koje nisu štetne za okoliš ili ekoloških proizvoda akvakulture
            (c) promicanje kvalitete i dodane vrijednosti
 • podnošenja zahtjeva za registraciju određenog proizvoda i prilagodba dotičnih gospodarskih subjekata relevantnim zahtjevima za usklađenošću i certificiranjem
 • certificiranja i promocije održivih proizvoda ribarstva i akvakulture, uključujući proizvode malog priobalnog ribolova i okolišno prihvatljivih metoda prerade;
 • izravnog stavljanja na tržište ribarskih proizvoda malih priobalnih ribara ili ribara bez plovila;
 • predstavljanja i pakiranja proizvoda;
            (d) doprinošenje transparentnosti proizvodnje i tržišta te provođenje ispitivanje tržišta i studija o ovisnosti Unije o uvozu
            (e) doprinošenje sljedivosti proizvoda ribarstva i akvakulture.

 Stopa sufinanciranja i iznos javne potpore
    
  stopa sufinanciranja (članak 94.) iznos javne potpore (članak 95.)
aktivnosti koje implementiraju organizacije ribara i druga tijela određena stopa određena stopa + 10%
aktivnosti koje implementiraju OP  i udruženja OP-a određena stopa određena stopa + 25%
potpora skladištenju 100% 100%


VAŽNO!
OP i udruženja OP-a mogu ostvariti potporu u visini do 3% prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje koju je ta organizacija proizvođača stavila na tržište tijekom prethodne tri kalendarske godine za pripremu i provedbu planova  te u visini do 2% prosječne godišnje vrijednosti proizvodnje stavljene na tržište za skladištenje

Pitanja i odgovori

Pravilnik (NN 46/2015)


Pravilnik (NN 112/2018) – NOVO!

Prilog I. Zahtjev za priznavanje organizacije proizvođača, međustrukovne organizacije i udruženja organizacija proizvođača
Prilog II. Plan proizvodnje i trženja organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi
Prilog III. Godišnje izvješće o provedbi Plana proizvodnje i trženja