Mapa weba    HR  |  EN


Organizacije proizvođača


Organizacije proizvođača nastale su na temeljima starijih i tradicionalnijih udruženja u sektoru ribarstva, poput zadruga ili kooperativa.  Ciljevi ondašnjih organizacija slični su kao i današnji, no osnove su bile nešto drugačije. Ribari su se okupljali kako bi zajedno stavljali svoje proizvode na tržište, ali i zastupali šire interese, poput utjecaja u donošenju propisa, nabavke opreme, jednostavnije organizacije logistike i opremanja plovila. Prve organizacije proizvođača nastale su na sjeveru Europe, gdje su i danas najaktivnije, u Belgiji, Nizozemskoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Danskoj. Razlog zašto tamo je stoga što je u tim krajevima bilo lakše uspostaviti ovaj oblik organizacije obzirom navedene države u principu love jednu vrstu – bakalar, haringu, skušu ili plosnatice, što im je nametalo potrebu dogovaranja, a rezultiralo je sustavom ulovnih kvota.
Trenutno u Europskoj uniji djeluju, prema podacima iz 2013. godine, 232 priznate organizacije proizvođača, od čega 188 u ribolovu te 44 u akvakulturi. Najviše ih je u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj te Velikoj Britaniji. Sjeverne zemlje (Velika Britanija, Škotska, Danska, Nizozemska) imaju OP koje su uglavnom priznate po vrstama (bakalar, losos, list) i njima je delegirano upravljanje kvotama. Omogućena im je, pod definiranim uvjetima, trgovina dodijeljenim kvotama što im daje mogućnost planiranja ulova, koncentracije ponude i stabiliziranja tržišta radi postizanja najbolje moguće cijene.
U daljnjim tekstovima možete pročitati najvažnije informacije o organizacijama proizvođača u ribarstvu.
 
PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA:
  • Uredba 1380/2013 europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (ZRP)
  • Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (ZUT)
  • Provedbena Uredba komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
  • Provedbena Uredba komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju uredbe (EU) br. 1379/2013 europskog parlamenta i vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
  • Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (EFPR)
  • Dodatne informacije mogu se naći na Službenim stranicama Europske komisije - DG MARE
ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI U REPUBLICI HRVATSKOJ
U Narodnim novinama broj 137/2021 objavljen je Pravilnik o priznavanju organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija koji propisuje kriterije priznavanja u Republici hrvatskoj i kojim se osigurava provedba gore navedenih Uredbi. Pravilnikom je utvrđeno da će Ministarstvo poljoprivrede priznati organizaciju proizvođača koja je osnovana na inicijativu najmanje 7 proizvođača, ovlaštenika povlastice, ako se radi o ribolovu, odnosno na inicijativu 3 člana, nositelja dozvole, ako se radi o akvakulturi. Također, organizacija da bi bila priznata, mora biti dovoljno gospodarski aktivna što znači da mora imati dostatan obujam utržive proizvodnje na području priznavanja u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje. Organizacija mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a ukoliko u trenutku podnošenja Zahtjeva za priznavanje nije upisana u navedeni Upisnik, iznimno može biti priznata uz uvjet da u roku od dvije godine od priznavanja ishodi navedeni upis sukladno posebnim propisima.
Pravilnikom je preciziran pravni oblik organizacije definiranjem da se može raditi o pravnoj osobi koja može biti zadruga, d.o.o. ili d.d. te s tim u vezi i dokumentacija koja to potvrđuje, definirani se uvjeti priznavanja odnosno dostatna gospodarska aktivnost za priznavanje organizacija proizvođača čiji članovi obavljaju mali priobalni ribolov obzirom da sukladno uredbi EU mogu biti posebno uzeti u obzir, propisani su kriteriji dovoljne gospodarske aktivnosti za priznavanje organizacija čiji članovi obavljaju ribolov vrsta koje su pod ulovnom kvotom, definirani su uvjeti za priznavanje na području iskrcajnog mjesta, utvrđeni su kriteriji dostatne gospodarske aktivnosti za uzgajivače. Nadalje, definirane su vrste proizvoda ribarstva koje se radi količina ili vrijednosti smatraju gospodarski važnima te se za njih može dobiti priznavanje organizacije i objavljen je popis iskrcajnih mjesta za koja se može tražiti priznavanje.
Definirano je da je organizacija proizvođača u ribarstvu dovoljno gospodarski aktivna ukoliko količina iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva koju ostvaruju članovi organizacije proizvođača iznosi:
a) na području države:
i. iznosi najmanje 4% svih vrsta, od ukupne količine svih iskrcanih proizvoda ribarstva te da vrijednost tih proizvoda u prvoj prodaji iznosi najmanje 10.000.000,00 HRK, ili
ii. iznosi najmanje 12% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje, ili
iii. iznosi najmanje 40% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva u slučaju priznavanja za vrste plavoperajnu tunu i/ili igluna (za svaku od navedenih vrsta) uz uvjet da ulovnu kvotu navedenih vrsta ostvaruju minimalno 4 člana organizacije proizvođača, ili
iv. iznosi najmanje 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva u slučaju organizacija čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate.
b) na području iskrcajnog mjesta iznosi najmanje 30% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta ili svih vrsta.
U dijelu akvakulture, definirano je da dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da ukupna proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi najmanje 40% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje.
Provjera navedenih kriterija obavlja se prema dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtjev za priznavanje te uvidom u Informacijski sustav ribarstva sukladno podacima o kojima s vodi službena evidencija kao i ostalim dostupnim službenim registrima.
Pravilnik definira, osim uvjeta i načina priznavanja organizacija priznavanja, i uvjete i način priznavanja udruženja organizacija proizvođača te međustrukovnih organizacija. 
 
 
Pravilnik o priznavanju (NN 137/2021)
Ispravak Pravilnika o priznavanju (NN 6/2022)
 
Prilog I – Zahtjev za priznavanje
Prilog II – Izjava
Prilog III - Plan proizvodnje i trženja
Prilog IV – Godišnje izvješće

14.12.2021