Mapa weba    HR  |  EN


Organizacije proizvođača


Organizacije proizvođača nastale su na temeljima starijih i tradicionalnijih udruženja u sektoru ribarstva, poput zadruga ili kooperativa.  Ribari su se okupljali kako bi zajedno stavljali svoje proizvode na tržište, ali i zastupali šire interese, poput utjecaja u donošenju propisa, povoljnije nabave opreme ili nafte, jednostavnije organizacije logistike i opremanja plovila. Ciljevi ranijih organizacija slični su kao i današnji, no dostupni mehanizmi su se mijenjali te danas fokus nije na tržišnim intervencijama nego na ostvarenju ciljeva politike ribarstva i akvakulture. Prve organizacije proizvođača nastale su na sjeveru Europe gdje su i danas najaktivnije. Razlog leži u činjenici da navedene države u principu love manje vrsta – bakalar, haringu, skušu ili plosnatice, što im je nametalo potrebu dogovaranja, a rezultiralo je sustavom ulovnih kvota. Danas te organizacije, pod definiranim uvjetima, trguju dodijeljenim kvotama što im daje temelje za planiranje ulova, koncentraciju ponude i postizanje najbolje moguće cijene.
Organizacije su nakon reforme Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) 2013. godine prepoznate kao ključni čimbenik u ostvarivanju ciljeva ZRP-a i zajedničke organizacije tržišta (ZOT). Sve organizacije proizvođača moraju izraditi i nadležnom tijelu predati plan proizvodnje i trženja kako bi se osigurala ekološka održivost njihovih aktivnosti u pogledu ribarstva i akvakulture. Stoga su planovi proizvodnje i trženja osnovni i obvezni instrument ZOT-a. O provedbi planova organizacije izvještavaju nadležna tijela država članica putem godišnjih izvješća.
Kako bi ostvarile ciljeve ZRP-a i ZOT-a, aktivnosti organizacija proizvođača mogu biti upravljanje ribolovnim/uzgojnim aktivnostima (npr. planiranje proizvodnje ili planiranje ribolovnih dana na moru) do pregovora o ugovorima o nabavi/prodaji, do uvođenja digitalnih rješenja za podršku proizvodnim aktivnostima te provedba različitih marketinških aktivnosti. EU okvir također predviđa mogućnost uspostavljanja organizacija iz čitavog opskrbnog lanca pa se mogu priznati međustrukovne organizacije koje okupljaju subjekte u proizvodnji (ribare, uzgajivače ribe) i subjekte iz prerade ili maloprodaje (ili oboje).
Broj organizacija po pojedinoj državi je različit te ih trenutno u EU ima oko 200, od čega primjerice Italija ima 38, Španjolska 30, a Belgija 1. Međutim, organizacije u Italiji zajedno čine 15% nacionalne proizvodnje, dok jedna u Belgiji predstavlja 100% proizvodnje. Istraživanje provedeno 2020. godine pokazalo je da manje organizacija u sjevernim dijelovima Europe čini veći obujam nacionalne proizvodnje nego više organizacija u državama na Mediteranu, a uzrok je u povijesnim oblicima udruživanja te u koncentraciji industrije koja je veća na sjeveru.
 
PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA:
 
 • Uredba 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbi (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (ZRP)
 • Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni Uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (ZUT)
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 2018/390 od 12. ožujka 2018. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) br. 1419/2013 o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
 • Provedbena Uredba Komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju uredbe (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
 • Uredba (EU) br. 2021/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 7. srpnja 2021. o uspostavi Europskog fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu i izmjeni Uredbe (EU) 2017/1004 (EMFAF)
 
KORISNI DOKUMENTI:
 
 • Preporuka Komisije оd 3. ožujka 2014. (2014/117/EU) o uspostavi i provedbi planova proizvodnje i trženja u skladu s Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
 • Za i protiv osnivanja organizacija proizvođača u malom priobalnom ribolovu na Mediteranu (link)
 • Planovi proizvodnje i trženja – vodič i dobra praksa (link)
 • Pilot projekt o uspostavi EU platforme za organizacije u ribarstvu i akvakulturi (link)
 • Dodatne informacije mogu se naći na Službenim stranicama Europske komisije - DG MARE
 
 
 
ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI U REPUBLICI HRVATSKOJ
 
U Narodnim novinama br. 137/2021, 6/2022 i 142/2023 objavljen je Pravilnik o priznavanju organizacije proizvođača u ribarstvu i akvakulturi, udruženja organizacija i međustrukovnih organizacija koji propisuje kriterije priznavanja u Republici Hrvatskoj i kojim se osigurava provedba navedenih Uredbi. Pravilnikom je utvrđeno da će Ministarstvo poljoprivrede priznati organizaciju proizvođača koja je osnovana na inicijativu najmanje 7 proizvođača, ovlaštenika povlastice, ako se radi o ribolovu, odnosno na inicijativu 3 člana, nositelja dozvole, ako se radi o akvakulturi. Također, organizacija da bi bila priznata, mora biti dovoljno gospodarski aktivna što znači da mora imati dostatan obujam utržive proizvodnje na području priznavanja u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje. Organizacija mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a ukoliko u trenutku podnošenja Zahtjeva za priznavanje nije upisana u navedeni Upisnik, iznimno može biti priznata uz uvjet da u roku od dvije godine od priznavanja ishodi navedeni upis sukladno posebnim propisima.
Pravilnikom je preciziran pravni oblik organizacije definiranjem da se može raditi o pravnoj osobi koja može biti zadruga, d.o.o. ili d.d. te s tim u vezi i dokumentacija koja to potvrđuje, definirani se uvjeti priznavanja odnosno dostatna gospodarska aktivnost za priznavanje organizacija proizvođača čiji članovi obavljaju mali priobalni ribolov obzirom da sukladno uredbi EU mogu biti posebno uzeti u obzir, propisani su kriteriji dovoljne gospodarske aktivnosti za priznavanje organizacija čiji članovi obavljaju ribolov vrsta koje su pod ulovnom kvotom, definirani su uvjeti za priznavanje na području iskrcajnog mjesta te su utvrđeni kriteriji dostatne gospodarske aktivnosti za uzgajivače. Nadalje, definirane su vrste proizvoda ribarstva koje se radi količina ili vrijednosti smatraju gospodarski važnima te se za njih može ishoditi priznavanje organizacije i objavljen je popis iskrcajnih mjesta za koja se može tražiti priznavanje.
Definirano je da je organizacija proizvođača u ribarstvu dovoljno gospodarski aktivna ukoliko količina iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva koju ostvaruju članovi organizacije proizvođača iznosi:
a) na području države:
i. iznosi najmanje 4% svih vrsta, od ukupne količine svih iskrcanih proizvoda ribarstva te da vrijednost tih proizvoda u prvoj prodaji iznosi najmanje 10.000.000,00 HRK, ili
ii. iznosi najmanje 12% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje, ili
iii. iznosi najmanje 40% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva u slučaju priznavanja za vrste plavoperajnu tunu i/ili igluna (za svaku od navedenih vrsta) uz uvjet da ulovnu kvotu navedenih vrsta ostvaruju minimalno 4 člana organizacije proizvođača, ili
iv. iznosi najmanje 50.000 kg od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva u slučaju organizacija čiji članovi obavljaju ribolov s plovilima manjim od 12 metara preko svega i u povlastici nemaju upisane povlačne alate.
b) na području iskrcajnog mjesta iznosi najmanje 30% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta ili svih vrsta.

U dijelu akvakulture, definirano je da dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da ukupna proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi za koju se traži priznavanje mora iznositi:
 • najmanje 30 % od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države izražene u količini i vrijednosti, ili
 • najmanje 30 % od ukupne proizvodnje po skupini vrste na području države, izražene u količini i vrijednosti skupine vrsta za koju traži priznavanje ili
 • najmanje 40 % od ukupne proizvodnje skupine vrsta školjkaša na području pojedine županije izražene u količini i vrijednosti.
 
Provjera navedenih kriterija obavlja se prema dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtjev za priznavanje te uvidom u Informacijski sustav ribarstva sukladno podacima o kojima s vodi službena evidencija kao i ostalim dostupnim službenim registrima.
Pravilnik definira, osim uvjeta i načina priznavanja organizacija priznavanja, i uvjete i način priznavanja udruženja organizacija proizvođača te međustrukovnih organizacija. 
Pravilnikom se propisuje da se obrasci Zahtjeva za priznavanje, Plana proizvodnje i trženja te Godišnjeg izvješća nalaze na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede.
 
 
Pravilnik o priznavanju (NN 137/2021)
Ispravak Pravilnika o priznavanju (NN 6/2022)
Pravilnik o izmjenama i dopuni pravilnika (NN 142/2023)
 
Zahtjev za priznavanje
Plan proizvodnje i trženja
Godišnje izvješće

Prilog I Izjava odgovorne osobe
Prilog II Popis vrsta i skupina vrsta za priznavanje
Prilog III Popis iskrcajnih mjesta


14.12.2021