Mapa weba    HR  |  EN


Organizacije proizvođača


Organizacije proizvođača nastale su na temeljima starijih i tradicionalnijih udruženja u sektoru ribarstva, poput zadruga ili kooperativa.  Ciljevi ondašnjih organizacija slični su kao i današnji, no osnove su bile nešto drugačije. Ribari su se okupljali kako bi zajedno stavljali svoje proizvode na tržište, ali i zastupali šire interese, poput utjecaja u donošenju propisa, nabavke opreme, jednostavnije organizacije logistike i opremanja plovila. Prve organizacije proizvođača nastale su na sjeveru Europe, gdje su i danas najaktivnije, u Belgiji, Nizozemskoj, Ujedinjenoj Kraljevini i Danskoj. Razlog zašto tamo je stoga što je u tim krajevima bilo lakše uspostaviti ovaj oblik organizacije obzirom navedene države u principu love jednu vrstu – bakalar, haringu, skušu ili plosnatice, što im je nametalo potrebu dogovaranja, a rezultiralo je sustavom ulovnih kvota.
Trenutno u Europskoj uniji djeluju, prema podacima iz 2013. godine, 232 priznate organizacije proizvođača, od čega 188 u ribolovu te 44 u akvakulturi. Najviše ih je u Francuskoj, Italiji, Španjolskoj te Velikoj Britaniji. Sjeverne zemlje (Velika Britanija, Škotska, Danska, Nizozemska) imaju OP koje su uglavnom priznate po vrstama (bakalar, losos, list) i njima je delegirano upravljanje kvotama. Omogućena im je, pod definiranim uvjetima, trgovina dodijeljenim kvotama što im daje mogućnost planiranja ulova, koncentracije ponude i stabiliziranja tržišta radi postizanja najbolje moguće cijene.
U daljnjim tekstovima možete pročitati najvažnije informacije o organizacijama proizvođača u ribarstvu.
 
PROPISI KOJI SE ODNOSE NA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA:
  • Uredba 1380/2013 europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (ZRP)
  • Uredba (EU) br. 1379/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. godine o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture, izmjeni uredbi Vijeća (EZ) br. 1184/2006 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 104/2000 (ZUT)
  • Provedbena Uredba komisije (EU) br. 1419/2013 оd 17. prosinca 2013. o priznavanju organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija, proširenju pravila organizacija proizvođača i međustrukovnih organizacija i objavljivanju inicijalnih cijena kako je predviđeno Uredbom (EU) br. 1379/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
  • Provedbena Uredba komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju uredbe (EU) br. 1379/2013 europskog parlamenta i vijeća o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture
  • Uredba (EU) br. 508/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i stavljanju izvan snage uredbi Vijeća (EZ) br. 2328/2003, (EZ) br. 861/2006, (EZ) br. 1198/2006, (EZ) br. 791/2007 i Uredbe (EU) br. 1255/2011 Europskog parlamenta i Vijeća (EFPR)
  • Dodatne informacije mogu se naći na Službenim stranicama Europske komisije - DG MARE
ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA U RIBARSTVU I AKVAKULTURI U REPUBLICI HRVATSKOJ
U RH je usvojen Pravilnik o priznavanju organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama („Narodne novine“, broj 112/2018 i 84/2019) koji propisuje kriterije priznavanja u RH i kojim se osigurava provedba gore navedenih Uredbi. U nastavku da uvjete propisane Uredbama EU, utvrđeno je da će Ministarstvo poljoprivrede priznati organizaciju proizvođača koja je osnovana na inicijativu najmanje 7 proizvođača ako se radi o ribolovu, odnosno 3 člana kao se radi o akvakulturu. Također, organizacija da bi bila priznata, mora biti dovoljno gospodarski aktivna što znači da mora imati dostatan obujam utržive proizvodnje na području priznavanja u razdoblju od tri godine koje prethode godini podnošenja Zahtjeva za priznavanje. Organizacija mora biti upisana u Upisnik odobrenih objekata u poslovanju s hranom životinjskog podrijetla, a ukoliko nema u trenutku podnošenja Zahtjeva za priznavanje, iznimno može biti priznata sli uz uvjet da u roku od dvije godine od priznavanja ishodi navedeni upis sukladno posebnim propisima.
U pogledu dostatne gospodarske aktivnosti, koju određuje svaka država članica, uzeta su u obzir dosadašnja iskustva drugih država članica te odredbe o dostatnoj gospodarskoj aktivnosti iz ranijih uredbi EU, a imajući pri tom u vidu sektor ribarstva i akvakulture u RH.
Definirano je da je organizacija proizvođača u ribarstvu dovoljno gospodarski aktivna ukoliko količina iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva koju ostvaruju članovi organizacije proizvođača iznosi:
a) najmanje 4% od ukupne količine iskrcanih proizvoda ribarstva na području države i ako je vrijednost tih proizvoda pri prvoj prodaji najmanje 10 milijuna HRK , ili
b) najmanje 15% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta proizvoda ribarstva za koje se traži priznavanje na području države, ili
c) najmanje 30% iskrcanih i prodanih proizvoda ribarstva određene vrste ili skupine vrsta na području iskrcajnog mjesta uz uvjet da ukupan iskrcaj plovila svih članova u iskrcajnom mjestu za koje traže priznavanje iznosi najmanje 10.000 kg godišnje.
U dijelu akvakulture, definirano je da dostatna gospodarska aktivnost u akvakulturi znači da:
a) proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi mora iznositi najmanje 20% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na području države, izražene u količini i vrijednosti proizvodne vrste ili skupine vrsta za koju traži priznavanje ili
b) proizvodnja svih članova organizacije proizvođača u akvakulturi mora iznositi najmanje 40% od ukupne proizvodnje u akvakulturi na uzgajalištima koja se nalaze na području županije za koju se traži priznavanje.
Provjera navedenih kriterija obavlja se prema dokumentaciji koja se dostavlja uz Zahtjev za priznavanje te uvidom u Informacijski sustav ribarstva sukladno podacima o kojima s vodi službena evidencija kao i ostalim dostupnim službenim registrima.
Pravilnik definira, osim uvjeta i načina priznavanja organizacija priznavanja, i uvjete i način priznavanja udruženja organizacija proizvođača te međustrukovnih organizacija.