Mapa weba    HR  |  EN


Pitanja i odgovori


OPĆENITA PITANJA

 P:  Zašto postati organizacija proizvođača u ribarstvu u Republici Hrvatskoj?

 P: Koji su ciljevi organizacija proizvođača?

 P: Koji su uvjeti za priznavanje organizacija proizvođača?

 P: Koje mjere mogu poduzimati organizacije proizvođača i koje su njihove obveze?

MEHANIZAM SKLADIŠTENJA

P: Da li organizacije proizvođača mogu primjenjivati minimalnu cijenu prilikom prve prodaje proizvoda svojih članova?

P: Mogu li nadležna tijela država članica uspostaviti različite cijene aktiviranja mehanizma skladištenja za određene proizvode ovisno o ribolovnom području? Da li svaka država članica mora uspostaviti jedinstvenu cijenu aktiviranja za određenu vrstu ili ta cijena može biti različita ovisno o NUTS zonama?

P: Da li se moraju uzeti u obzir faktori konverzije kako bi se odredila cijena aktiviranja za svaku pojedinu kategoriju proizvoda (veličina, kvaliteta i prezentacija)?

P: Jesu li organizacije proizvođača obvezne predložiti cijenu aktiviranja mehanizma skladištenja? 

P: Može li država članici odobriti cijenu aktiviranja mehanizma skladištenja bez da dodijeli financijsku potporu za skladištenje iz EFPR-a i može li OP financirati skladištenje iz vlastitih izvora bez javne pomoći?

P: Da li Uredba ZUT uspostavlja maksimalni iznos za cijenu aktiviranja?

P: Može li organizacija proizvođača kupovati proizvode svojih članova o svom trošku, po cijeni koja je unaprijed određena i objavljena? I da li potom može stavljati na tržište te proizvode za ljudsku potrošnju?

P:  Da li proizvod koji je skladišten sukladno mehanizmu mora nakon skladištenja biti stavljen na tržište kao prva prodaja i da li postoji minimalna količina proizvoda potrebna da bi se kvalificirala za mehanizam skladištenja?

P: Može li OP odlučiti koristiti mehanizam skladištenja po nižoj cijeni od cijene aktiviranja koju objave nadležna tijela države članice?

P: Koliko pokušaja OP mora imati u pogledu prodaje proizvoda da bi se taj proizvod mogao kvalificirati za mehanizam skladištenja? 

P: Može li OP odabrati da neće koristiti mehanizam skladištenja ukoliko je cijena na tržištu niža od cijene aktiviranja mehanizma skladištenja?

P: Može li OP primiti financijsku potporu za skladištenje unaprijed?

P: Može li se dodijeliti potpora kroz mehanizam skladištenja za količine koje su skladištene i potom ponovno stavljene na tržište u određenoj godini, ako se zahtjev za potporu za to preda sljedeće godine?

P: Koji troškovi (tehnički i financijski) su prihvatljivi za potporu kako je regulirano člankom 67. Uredbe EFPR i da li ovi troškovi trebaju biti razdvojeni?PLANOVI PROIZVODNJE I STAVLJANJA NA TRŽIŠTE

P: Moraju li nadležna tijela država članica poduprijeti izradu planova proizvodnje i stavljanje na tržište?

P: Kako su određene glavne vrste obuhvaćene planovima?

P: Kako se određuje granica od 3 posto javne potpore za izradu i provedbu Planova? 

P: Da li aktivnosti planirane kroz Planove imaju pravo na 25-postotno povećanje intenziteta potpore (Prilog I. EFPR-a)?

P: Mogu li sve mjere planirane Planovima biti financirane isključivo unutar članka 66. EFPR-a, iako su neke od njih prihvatljive i unutar nekog drugog članka Uredbe o EFPR-u? 

P: Može li „tradicionalno“ upravljanje i aktivnosti informiranja biti uključeno u Planove?

P: Da li je trošak implementiranja Plana prihvatljiv tek nakon što odgovarajuće godišnje izvješće bude odobreno od strane nadležnih tijela država članica?

P: Koji troškovi su prihvatljivi za OP unutar članka 66. Uredbe o EFPR-u za izradu i provedbu Planova?

P: Može li država članica osigurati financijsku potporu za izradu i provedbu Planova u danoj godini, iako će zahtjev za potporu biti predan iduće godine?

P: Da li je odredba da se potpora kroz EFPR može dati za Planove po odobrenju godišnjeg izvješća u konfliktu s člankom 65. stavkom 6. Uredbe br. 1303/2013 koji određuje da se „operacije ne odabiru za potporu ESI fondova ako su fizički završene ili provedene u cijelosti prije nego što je korisnik upravljačkom tijelu podnio zahtjev za financiranje u okviru programa, neovisno o tome je li korisnik izvršio sva plaćanja“?

P: Može li OP uključiti mjeru za koju potpora nije moguća kroz drugi članak Uredbe o EFPR za Plan i primiti potporu unutar članka o EFPR-u koji dodjeljuje potporu za Plan?

P: Tko može dobiti financijsku potporu za izradu i provedbu Planova ( članak 66. EFPR-a)?

P: U kojem roku OP moraju predati svoje Planove nadležnim tijelima?

P: Koji je rok za dostavu izvješća o provedbi Plana?

P: Postoji li minimalni ili maksimalni vremenski rok trajanja Plana?