Mapa weba    HR  |  EN


Planovi proizvodnje i stavljanja na tržište


P: Moraju li nadležna tijela država članica poduprijeti izradu planova proizvodnje i stavljanje na tržište?
 
O: Da, moraju. Nadležna tijela moraju odobriti potporu za pripremu i implementaciju Planova što je regulirano člankom 66. Uredbe o EFPR-u, ukoliko su Planovi odobreni od strane relevantnog nadležnog tijela i ne prelaze više od 3 posto prosječne godišnje vrijednosti prodanih proizvoda od strane OP ili njenih članova kroz prethodne tri godine.
 
P: Kako su određene glavne vrste obuhvaćene planovima?
 
O: Svaka država članica mora postaviti svoja pravila na državnoj ili, što je prikladnije, na regionalnoj ili lokalnoj razini  - u obliku maksimalnih iznosa vrijednosti proizvoda ili maksimalnih iznosa količine proizvoda iz ulova ili uzgoja (ili oboje). Pravilima se mora omogućiti da planovi sadržavaju aktivnosti koje sačinjavaju glavne dijelove ukupnog prihoda i količine ulova OP-a. Planovi mogu uključiti i druge vrste, posebice u smislu cilja smanjivanja neželjenog ulova. Nadležna tijela slobodno mogu svoja nacionalna pravila usvajati po uzoru na prijašnja pravila za određivanje glavnih vrsta koja su se koristila u ranijim operativnim programima sukladno članku 2. Uredbe (EU) br. 2508/2000.
 
P: Kako se određuje granica od 3 posto javne potpore za izradu i provedbu Planova?
 
O: Godišnja vrijednost proizvodnje podrazumijeva cjelokupnu godišnju proizvodnja stavljenu na tržište kao prvu prodaju od strane OP-a ili njihovih članova (o kojoj izvještava OP), bez obzira na mjesto ili državu gdje su proizvodi prodani. Postotak u visini od 3 posto temelji se na prosječnoj proizvodnju kroz tri godine. Za nove OP, tri posto se primjenjuje prema prosječnoj godišnjoj proizvodnji proizvoda stavljanih na tržište od strane članova te nove organizacije kroz prethodne tri godine. Ovaj postotak sadržava cjelokupnu potporu, dakle uključuje doprinos EFPR-a i nacionalni udio kako je definiran kroz EFPR.
 
P: Da li aktivnosti planirane kroz Planove imaju pravo na 25-postotno povećanje intenziteta potpore (Prilog I. EFPR-a)?
 
O: Da, države članice mogu odlučiti koristiti mogućnost povećanje intenziteta potpore za aktivnosti koje provode OP-i ili udruženja OP-a unutar odobrenih Planova.
 
P: Mogu li sve mjere planirane Planovima biti financirane isključivo unutar članka 66. EFPR-a, iako su neke od njih prihvatljive i unutar nekog drugog članka Uredbe o EFPR-u?
 
O: Da, kako bi potpora dana OP-ima bila razvidna i temeljita ili kako bi se lakše pratilo provedbu Planova, države članice mogu odlučiti da će se fokusirati na financiranje takvih mjera za OP isključivo kroz članak 66. No ipak, odluka o tome je na nadležnim tijelima država članica koje moraju osigurati da se potpora u nikojem slučaju ne duplicira.
 
P: Može li „tradicionalno“ upravljanje i aktivnosti informiranja biti uključeno u Planove?
 
O: Može, samo ukoliko doprinosi ostvarenju ciljeva iz članak 3. i 7. Uredbe o ZUT-u i odobreni su od strane nadležnih tijela.
 
P: Da li je trošak implementiranja Plana prihvatljiv tek nakon što odgovarajuće godišnje izvješće bude odobreno od strane nadležnih tijela država članica?
 
O: Ne, trošak je prihvatljiv od 1. siječnja 2014. pod uvjetom da Plan bude odobren od strane nadležnog tijela. Ipak, neće se izvršiti potpuna isplata sve dok nadležno tijelo ne odobri godišnje izvješće OP-a. Avansno plaćanje (u visini od 50 posto) može se isplatiti od strane države članice već od dana prihvaćanja Plana. Isto nije uvjetovano ni odobrenjem nacionalnog operativnog programa koji je vjerojatno predan i biti će usvojen u 2015. godini, iz razloga što se obveza izrade Planova na snazi od 1. siječnja 2014. godine.
 
P: Koji troškovi su prihvatljivi za OP unutar članka 66. Uredbe o EFPR-u za izradu i provedbu Planova?
 
O: Prihvatljivi su bilo koji troškovi izrade i provedbe Planova, a trebali bi biti uključeni:
- troškovi rada djelatnika OP-a za ovu mjeru (primjerice postotak od plaće proporcionalno vremenu utrošenom za ovu mjeru)
- troškovi puta, vanjskih usluga ili nabave koju je OP imala za provedbu ove mjere.
 
P: Može li država članica osigurati financijsku potporu za izradu i provedbu Planova u danoj godini, iako će zahtjev za potporu biti predan iduće godine?
 
O: Može, moguće je dodijeliti 50 posto avansne financijske potpore za odobreni Plan, bez obzira kada je država članica predala ili kada je usvojen njihov operativni program. EU će izvršiti povrat ovih isplaćenih sredstava državi članici kada ona odobri godišnje izvješće o provedbi Plana i Komisija odobri operativni program države članice.
 
P: Da li je odredba da se potpora kroz EFPR može dati za Planove po odobrenju godišnjeg izvješća u konfliktu s člankom 65. stavkom 6. Uredbe br. 1303/2013 koji određuje da se „operacije ne odabiru za potporu ESI fondova ako su fizički završene ili provedene u cijelosti prije nego što je korisnik upravljačkom tijelu podnio zahtjev za financiranje u okviru programa, neovisno o tome je li korisnik izvršio sva plaćanja“?
 
O: Nisu u suprotnosti. Kako bi osigurali da se trošak izrade i provedbe Planova može finacnirati kroz EFPR, nadležna tijela trebaju omogućiti da operacije (aktivnosti):
- započnu od 1. siječnja 2014.
- traju do kraja programskog razdoblja
- sastoje se od više projekata koji traju jednu ili više godina.
Za svaki od projekata, OP mora predati godišnje izvješće. Relevantno nadležno upravljačko tijelo mora odabrati prikladne indikatore provedbe na temelju broja provedenih projekata i pokazatelje rezultata kojima se sagledava napredak u provedbi te postizanje postavljenih ciljeva.
 
P: Može li OP uključiti mjeru za koju potpora nije moguća kroz drugi članak Uredbe o EFPR za Plan i primiti potporu unutar članka o EFPR-u koji dodjeljuje potporu za Plan?
 
O: Može, ukoliko OP smatra da će mjera doprinijeti ostvarenju ciljeva iz članka 3. I 7. Uredbe o ZUT-u, ali neće biti dodijeljena kroz ni jedan članak Uredbe o EFPR-e, mogu tu mjeru staviti u svoj Plan. Bilo koja priprema ili aktivnost koja prati tu mjeru može onda za to primiti potporu iz EFPR-a na isti način kao i neka druga mjera za izradu i provedbu Plana. Na nadležnim tijelima je da osiguraju da ta mjera pomaže OP-ima u ostvarenju ciljeva Plana.
 
P: Tko može dobiti financijsku potporu za izradu i provedbu Planova ( članak 66. EFPR-a)?
 
O: Samo priznate OP od stane relevantnih nadležnih tijela.
 
P: U kojem roku OP moraju predati svoje Planove nadležnim tijelima?
 
O: Prve planove do kraja veljače 2014, sljedeće u roku od 8 tjedana prije isteka Plana. Nove OP u roku od 8 tjedana od priznavanja.
 
P: Koji je rok za dostavu izvješća o provedbi Plana?
 
O: OP moraju krajem svake godine dostaviti izvješće (čak i ako se Plan odnosi na višegodišnje razdoblje). Točan datum određuje pojedina država članica.
 
P: Postoji li minimalni ili maksimalni vremenski rok trajanja Plana?
 
O: Barem jednu godinu – ali rok trajanja može premašiti programski period. Jedna godina znači da mora obuhvatiti kalendarsku godinu, od 1. siječnja do 31. prosinca određene godine.