Mapa weba    HR  |  EN


Općenita pitanja


P:  Zašto postati organizacija proizvođača u ribarstvu u Republici Hrvatskoj?
 
O: Najbolji odgovor je - radi vlastitog interesa. Proizvođači udruženi u ovakvu vrst organizacije imaju bolju poziciju na tržištu i u odnosu s administracijom, kroz jasna pravila mogu utjecati na provedbu svojih ciljeva koji moraju biti komplementarni i ciljevima ZRP-a. Osigurati svojim članovima da se bave onim što najbolje znaju (ulov/uzgoj) uz osiguranje dobre cijene za njihove proizvode moguće je jedino u vrlo dobro organiziranoj strukturi. Tako OP mogu osigurati svojim članovima bolju pregovaračku poziciju u komunikaciji s institucijama Europske unije, učinkovitiju implementaciju ZRP-a, a to se može odnositi na načine provedbe pojedinih mjera, cijene nafte, stagnacije ili čak pada cijene proizvoda na prvoj prodaji, velike ovisnosti o uvozu, utjecaja prekupaca i njihove marže, zahtjeva potrošača itd. OP mogu razvijati programe poboljšanja kvalitete proizvoda svojih članova na način da skraćuju vrijeme od ulova do iskrcaja, mogu osigurati kvalitetu i kontinuitet proizvoda na tržištu i sl. OP ima zadaću osigurati boljitak svojih članova, za njih su predviđena znatna financijska sredstva, precizno su propisani uvjeti njihova djelovanja, obveze i mogućnosti i predstavljaju veoma važan mehanizam ZRP-a, odnosno ZUT-a, koji kroz provedenu reformu ZRP dobiva vrlo odgovornu ulogu.
 
 
P: Koji su ciljevi organizacija proizvođača?
 
O: Nova regulativa teži osigurati da članovi OP-a, u ribarstvu i akvakulturi, ispunjavaju prvenstveno osnovne ciljeve:
 • promicanje obavljanja aktivnosti ribarstva i akvakulture njihovih članova na održiv način, u skladu s ciljevima ZRP-a i okolišnim zakonodavstvom, uz poštivanje socijalne politike,
 • izbjegavanje i smanjivanje neželjenog ulova komercijalnih stokova te, prema potrebi, iskorištavanje takvog ulova (specifično za ribolov) ,
 • doprinošenje sljedivosti i razumljivim informacijama za potrošače,
 • poboljšanje uvjeta za stavljanje proizvoda na tržište i stabiliziranje tržišta, testvaranje dodatne vrijednosti proizvoda i poboljšanje gospodarske dobiti,
 • doprinošenje opskrbom hranom i promicanje visoke kvalitete hrane i standarde zaštite, istovremeno doprinoseći zapošljavanju u obalnim i ruralnim područjima,
 • smanjenje utjecaja ribolova na okoliš.
 
Pri ostvarivanju tih ciljeva OP bi trebale uzeti u obzir različite uvjete sektora ribarstva i akvakulture koji prevladavaju u Uniji, uključujući najudaljenije regije, a osobito posebne značajke malog ribolova i ekstenzivne akvakulture. Nadalje, nadležnim nacionalnim tijelima omogućava se da preuzmu odgovornost za provedbu tih ciljeva radeći zajedno s OP-ima na pitanjima koja se tiču upravljanja, uključujući, kada je potrebno, dodjelu kvota te upravljanje ribolovnim naporom ovisno o potrebama svake vrste ribolova.
 
P: Koji su uvjeti za priznavanje organizacija proizvođača?
 
O: Organizacije proizvođača uspostavljaju se na inicijativu proizvođača proizvoda ribarstva i akvakulture, a Uredba o uređenju tržišta proizvodima ribarstva i akvakulture u poglavlju II. definira način i uvjete njihova osnivanja, ciljeva i mjera, priznavanja, pravila proizvodnje i trženja te mehanizma skladištenja. Određuje da se kao OP mogu priznati one organizacije koje:
 • poštuju načela unutarnjeg funkcioniranja i pravila donesenih za njihovu primjenu,
 • su dovoljno gospodarski aktivne na području države članice bilo ukupno bilo na nekom dijelu u pogledu članova ili obujma utržive proizvodnje,
 • imaju pravnu osobnost prema pravu dotične države članice, sposobne su ispunjavati ciljeve, poštuju pravila tržišnog natjecanja,
 • ne zloupotrebljavaju vladajući položaj na tržištu i
 • pruže relevantne podatke o članstvu, upravljanju i izvorima financiranja.
 
Na svakoj državi članici je da usvoji pravila priznavanja kojima će osigurati propisane uvjete, a postojeće OP, priznate do 29. prosinca 2013. godine smatraju se  OP u smislu nove Uredbe. Kod postojećih OP i postupka priznavanja po bivšoj Uredbi o uređenju tržišta proizvoda ribarstva i akvakulture (Uredba (EU) br. 104/2000 i provedbena o priznavanju br. 2318/2001) decidirano se navodilo koje uvjete OP mora zadovoljiti da bi bila dovoljno gospodarski aktivna bilo po broju ribarskih plovila u odnosu na ukupni broj plovila, bilo po obimu proizvodnje na određenom području. Sada je to ostavljeno državama članicama koje mogu usvojiti ista ili stroža ili drugačija pravila, koja u konačnici moraju udovoljiti svim propisanim uvjetima, pa tako i o gospodarskoj aktivnosti, a što svaka država članica mora moći dokazati i kontrolirati.  U RH je donesen Pravilnik o priznavanju organizacijama proizvođača u ribarstvu i akvakulturi i međustrukovnim organizacijama („Narodne novine“, 46/2015) koji propisuje kriterije priznavanja u RH.
Postupak priznavanja definiran je Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1419/2013 gdje se u definira sadržaj Zahtjeva za priznavanje koji se dostavlja nadležnom nacionalnom tijelu koje na temelju podnesenog Zahtjeva donosi Odluku o priznavanju OP-a ili Odluku o odbijanju Zahtjeva za priznavanje. Istom Uredbom propisan je i način objave inicijalnih cijena koje aktiviraju  mehanizam  skladištenja koje sukladno Uredbi Komisije br. 1379/2013 predlažu OP.
U skladu s Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 1418/2013 оd 17. prosinca 2013. o planovima proizvodnje i stavljanja na tržište na temelju uredbe (EU) br. 1379/2013 svaka priznata OP ili međustrukovna organizacija u svrhu postizanja ciljeva definiranih Uredbom 1379/2013 dužna je dostaviti planove proizvodnje i stavljanja na tržište nadležnim nacionalnim tijelima do kraja veljače, a naknadne planove osam tjedana prije prestanka važenja planova na snazi.
 
P: Koje mjere mogu poduzimati organizacije proizvođača i koje su njihove obveze?
 
O: OP mogu, ovisno o tome da li djeluju u ribarstvu ili akvakulturi, a radi postizanja ciljeva, koristiti sljedeće mjere:
 • prilagodba zahtjevima tržišta,
 • usmjeravanje opskrbe i trženje proizvoda njihovih članova,
 • promicanje proizvoda ribarstva i akvakulture njihovih članiova u uniji bez diskriminacije korištenjem, primjerice, certificiranja, oznaka izvornosti, kvalitete, zemljopisnog podrijetla, zajamčeno tradicionalnih specijaliteta, kao i vrijednošču koju proizvodi imaju radi njihovog održivog načina proizvodnje,
 • kontroliranje i poduzimanje mjera za osiguranje usklađenosti aktivnosti njihvoih članova s pravilima koje uspostavi dotična organizacija proizvođača,
 • promicanje strukovnog osposobljavanja i programa suradnje s ciljem poticanja mladih ljudi da uđu u ovaj sektor, smanjenje utjecaja ribolova na okoliš, uključujući putem mjera poboljšanja selektinvosti ribolovnih alata,
 • promicanje uporabe informacijskih i komunikacijskih tehnologija s ciljem poboljšanja trženja i cijena,
 • olakšavanje pristupa informacijama s proizvodima ribarstva i akvakulture,
 • zajedničkim planiranjem i upravljanjem aktivnosti ribarstva svojih članova,
 • izbjegavanjem neželjenog ulova,
 • upravljanjem privremenim skladištenjem,
 • promicanjem održivih aktivnosti akvakulture, posebice u smislu zaštite okoliša, zdravlja i dobrobiti životinja,
 • planiranjem upravljanja aktivnostima akvakulture njihovih članova,
 • podržavanjem programa za stručnjake u promicanju proizvoda održive akvakulture.
 Obveze organizacija proizvođača:
 • uskladiti svoje djelovanje se sa ZRP-om i ZUT-om,
 • dostavljati planove proizvodnje i trženja na odobrenje nadležnom nacionalnom tijelu,
 • dostavljati godišnja izvješća o provedbi planova proizvodnje i trženja na odobrenje nadležnom nacionalnom tijelu,
 • predlagati inicijalne cijene koje aktiviraju mehanizam skladištenja (trigger price).