Mapa weba    HR  |  EN

Prigovori


Korisnici u okviru provedbe mjera imaju pravo uložiti prigovor na odluke koje proizlaze i definirane su pravilnikom kojim se definiraju uvjeti, kriteriji i načini dodjele potpore za pojedine mjere. Korisnik prigovor može podnijeti povjerenstvu za rješavanje po prigovorima koje imenuje ministar poljoprivrede za svaku mjeru, na način i roku koji je propisan pojedinim pravilnikom.

Povjerenstvo u skladu s Poslovnikom o radu donosi odluku o prihvaćanju ili djelomičnom prihvaćanju ili odbijanju ili odbacivanju prigovora te su odluke Povjerenstva konačne.

Odluke Povjerenstva po prigovorima po mjerama


30.12.2015