Mapa weba    HR  |  EN


Potpore investicijama u ribarska plovila


Sufinanciranje troškova kupnje ribolovnih alata, opreme i pogonskih strojeva za obavljanje gospodarskog ribolova na moru

Pravilnik

Obrazac    Najčešća pitanja i odgovori:
 
P: Kome se šalju Zahtjevi za sufinanciranje ulaganja?
O: Zahtjevi za sufinanciranje ulaganja šalju se Ministarstvu poljoprivrede – Upravi ribarstva, Planinska 2a, 10 000 Zagreb, s jasnom naznakom da se radi o „Zahtjevu za sufinanciranje investicija u ribarska plovila“ kako je propisano člankom 12. Pravilnika.
 
P: Koji je krajnji rok za slanje Zahtjeva za sufinanciranje?
O: Rok za slanje Zahtjeva je 15. lipnja 2016. godine.
 
P: Kao dokaz o izvršenoj kupnji, jesu li prihvatljivi predračuni ili ponude za kupnju ribolovnih alata, opreme ili strojeva?
O: Prihvatljivi su samo računi izdani nakon 1. svibnja 2015. godine do dana podnošenja Zahtjeva, izuzev za ribolovne alate navedene u članku 6. stavku 1. točkama a), f) i g) – mreže stajaćice (stajačice (olovnja, plutnja i mrežni teg), vrše osim vrša za lov jegulja i udičarski alati ((udice, najlon, konop za parangal) za koje su prihvatljivi troškovi ulaganja ostvareni u periodu od 1.siječnja 2015. godine do dana podnošenja Zahtjeva za sufinanciranje investicija u ribarska plovila.
 
P: Je li je moguće sufinanciranje više kategorija po Pravilniku?
O: Moguće je sufinanciranje najviše dvije kategorije propisane Pravilnikom kako je definirano člankom 5. stavkom 3. Pravilnika.
 
P: Može li korisnik podnijeti više Zahtjeva za sufinanciranje?
O: Moguće je podnijeti više Zahtjeva u slučaju da je korisnik vlasnik/ovlaštenik više plovila, obzirom se Zahtjev podnosi po povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru.
 
P: Mora li korisnik biti obveznik PDV-a?
O: Korisnik ne mora biti obveznik PDV-a.
 
P: Koji je maksimalni mogući iznos sufinanciranja i da li je određen maksimalni iznos po korisniku?
O: Maksimalni iznos sufinanciranja različit je po kategorijama:
  • u slučaju kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. točaka b) – e) Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna,
  • u slučaju kupnje ribolovne opreme iz članka 7. Pravilnika, 60% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna,
  • u slučaju kupnje pogonskih strojeva iz članka 8. stavka 1. Pravilnika, 70% vrijednosti ulaganja, a najviše do 150.000,00 kuna,
  • u slučaju kupnje ribolovnog alata iz članka 6. stavka 1. točaka a), f) i g) Pravilnika, 90% vrijednosti ulaganja, a najviše do 60.000,00 kuna.
Nije određen maksimalni iznos po korisniku, no Zahtjev za sufinanciranje podnosi se po povlastici za najviše dvije kategorije.

P: Je li je kupnja pomoćnog plovila prihvatljiv trošak?
O: Kupnja pomoćnog plovila nije prihvatljiv trošak.
 
P: Moraju li ribolovna oprema, alati i pogonski strojevi biti na plovilu?
O: Ribolovna oprema, alati i pogonski strojevi za kupnju kojih se podnosi Zahtjev za sufinanciranje moraju biti na ribarskom plovilu ili skladišnom prostoru korisnika.
 
P: Jesu li prihvatljivi sastavni dijelovi pogonskog stroja?
O: Da, prihvatljivi su sastavni dijelovi pogonskog stroja te sastavni dijelovi elemenata propulzije kojeg čine: osovinski vod, osovina i propeler, kako je definirano člankom 8. stavkom 2. Pravilnika.

P: Mora li korisnik imati određen broj ribolovnih dana da bi ostvario pravo na potporu za investicije u ribarska plovila?
O: Sukladno članku 10. Pravilnika, ribarsko plovilo za koje je izdana povlastica i za koje se traži potpora mora imati ostvarenih minimalno 60 ribolovnih dana u 2015. godini, a iznimno i manje u slučajevima propisanima člankom 10. stavkom 2. Pravilnika (ukoliko jedini upisani ribolovni alata ima vremenska ograničenja korištenja, ili u slučaju havarije).  
 
P: Koliko dugo korisnik mora čuvati dokumentaciju na osnovu koje je odobreno sufinanciranje te predmet potpore koji se odnosi na ulaganje?
O: Predmet potpore i dokumentacije mora se čuvati pet godina od datuma konačne isplate. U slučaju nepredviđenih okolnosti ili više sile, radi koje isto nije moguće, korisnik mora izvijestiti Ministarstvo koje će, na temelju valjanog obrazloženja, izdati odobrenje da se predmet potpore može prodati, dati u najam ili neki drugi oblik korištenja.
 
P: Što u slučaju uništenja predmeta potpore tijekom pet godina?
O: Korisnik je obvezan čuvati dokumentaciju i predmet potpore pet godina od datuma konačne isplate te u slučaju nemogućnosti istoga, mora izvijestiti Ministarstvo. U suprotnom, kontrola na terenu može rezultirati povratom čitavog ili dijela isplaćenih novčanih sredstava.