Mapa weba    HR  |  EN


Državna potpora sukladno pravnoj stečevini


Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju pravna stečevina EU postala je pravno obvezujuća u Republici Hrvatskoj. EU pravila o državnoj potpori temelje se na člancima 107., 108. i 109. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU).
 
Prema članku 107. državna potpora definira se kao stvarni i potencijalni rashod ili umanjeni prihod države dodijeljen od davatelja državne potpore u bilo kojem obliku koji narušava ili prijeti narušavanjem tržišnog natjecanja stavljajući u povoljniji položaj određenog korisnika. Europska komisija, u suradnji s državama članicama, nadgleda sve sustave državnih potpora u državama članicama i odlučuje da li je plan državnih potpora kompatibilan s unutarnjim tržištem, sukladno članku 108. UFEU.
 
Državne potpore u sektoru ribarstva su potpore dodijeljene za djelatnosti vezane uz proizvodnju, preradu i trženje proizvoda ribarstva i akvakulture, isključujući športski i rekreacijski ribolov.

Temeljem članka 59. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 81/2013, 14/2014 i 152/2014), nadležno tijelo za praćenje državnih potpora u sektoru ribarstva je Ministarstvo poljoprivrede.

Uvjeti, kriteriji i način provedbe državne potpore, reguliran je nizom propisa koje Europska komisija usvojila za sektor ribarstva. Propisi su: 
 
Radi provedbe državnih potpora u ribarstvu i akvakulturi, donesen je Pravilnik o dodjeli državne potpore u ribarstvu i akvakulturi („Narodne novine“, br. 36/2015) , kojim je uspostavljen sustav i osigurana provedba državne potpore je u ribarstvu i akvakulturi u Republici Hrvatskoj. Propisan je način komunikacije između davatelja državne potpore i tijela nadležnog za provedbu državnih potpora u ribarstvu – Ministarstva poljoprivrede, komunikacija s Europskom komisijom, izvještavanje, nadzor nad dodjelom potpora te potrebni obrasci. Tekst pravilnika te sve ostale informacije i potrebni obrasci mogu se naći ovdje 

Propisi Europske unije o državnim potporama u ribarstvu
nalaze se na internetskim stranicama Europske komisije - Opće uprave za ribarstvo i pomorstvo – DG MARE.

Opće informacije koje se odnose na državnu potporu u ostalim sektorima (osim poljoprivrede koje je u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede) za koju je u RH nadležno Ministarstvo financija, a u skladu sa Zakonom o državnim potporama („Narodne novine“, br. 47/2014), nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva financija i dostupne su ovdje.

Informacije o državnoj potpori u sektoru poljoprivrede nalaze se na internetskoj stranici Ministarstva poljoprivrede i dostupne su ovdje.


Pitanja i odgovori

Pravilnik o dodjeli državne potpore u sektoru ribarstva i akvakulture