Mapa weba    HR  |  EN

Obveze korisnika potpore iz EFR-a


 1. Sve mjere informiranja i promidžbe koje su usmjerene prema korisnicima, potencijalnim korisnicima i široj javnosti trebaju uključivati sljedeće:
  • Znak Europske unije, u skladu sa grafičkim standardima navedenim u Prilogu 2. Uredbe Komisije (EZ) br. 498/2007, uključujući referencu na Europsku uniju: Europska unija;
  • Referencu na EFR: Europski fond za ribarstvo (ne primjenjuje se za manje promidžbene materijale)
  • Izjavu odabranu od strane Upravljačkog tijela kojom se naglašava dodana vrijednost intervencije Unije, i po mogućnosti izjavu Ulaganje u održivo ribarstvo (ne primjenjuje se za manje promidžbene materijale)  
 2. Korisnik potpore iz EFR-a ima određene obveze i odgovornosti vezane uz informiranje javnosti o pomoći koja mu je dodijeljena, i to u sljedećim situacijama:
 • Ako ukupni prihvatljivi troškovi operacije koja se sufinancira iz EFR-a premašuju 500.000 EUR i ako se odnose na financiranje infrastrukture ili građevinskih radova, korisnik je dužan postaviti pano koji će stajati na gradilištu za vrijeme trajanja operacije.
 • Informacije koje pano treba sadržavati, a koje su pojašnjene u točki 1., moraju zauzimati najmanje 25% površine tog panoa.
 • Nakon završetka operacije, pano se zamjenjuje trajnom informativnom pločom (vidi sljedeći odlomak).
 • Ako ukupni prihvatljivi troškovi operacije premašuju 500.000 EUR i ako se odnose na financiranje infrastrukture ili građevinskih radova, korisnik mora, najkasnije šest mjeseci od završetka operacije, postaviti dobro vidljivu i dovoljno veliku trajnu informativnu ploču.
 • Informacije koje ploča treba sadržavati, moraju zauzimati najmanje 25% površine te ploče.
 • U slučajevima kad u određenoj operaciji koja se sufinancira iz EFR-a ima više sudionika, korisnik mora osigurati da svi uključeni budu informirani da se radi o operaciji koja je odabrana u okviru provedbe Operativnog programa sufinanciranog iz EFR-a.

15.11.2013