Mapa weba    HR  |  EN


Najčešća pitanja i odgovori


Koji su glavni ciljevi EFR-a ?
EFR predstavlja regulatorni okvir za dodjelu sredstava potpore europskoj ribarskoj industriji za razdoblje 2007.-2013. godina, a njime su postavljeni prioriteti i ciljevi te definirane nadležnosti i financijski okvir za dodjelu tih potpora.
Glavni cilj EFR-a je pružiti financijsku pomoć u svrhu olakšavanja provedbe Zajedničke ribarstvene politike i podrške u ispunjavanju potreba za restrukturiranjem s obzirom na evoluciju sektora, i to kroz provedbu mjera usmjerenih na postizanje održivog ribarstva i diversifikaciju gospodarskih aktivnosti u područjima ovisnim o ribarstvu.
Mjere EFR-a su prilagođene novim potrebama i u ribarstvu i u akvakulturi, te potrebama obalnih zajednica koje se bave ribolovom. Svrha je smanjiti ribolovni napor kako bi se obnovio riblji fond te promicati korištenje okolišno-prijateljske opreme i aktivnosti u ribarstvu i akvakulturi, kao i u preradi i marketingu proizvoda ribarstva. EFR također ima za cilj pomoći regijama koje su najviše pogođene gubitkom radnih mjesta i to dodjeljivanjem potpora za promociju diversifikacije i jačanje gospodarskih temelja tih regija.
Potpora iz ovog fonda posebno je usmjerena na sljedeća područja:
  • Kao podrška u provedbi Zajedničke ribarstvene politike, a kako bi se osiguralo održivo korištenje živih vodenih resursa i održiva akvakultura, u kontekstu održivog razvoja, uzimajući u obzir ekološke, ekonomske i socijalne aspekte na uravnotežen način.
  • Za promicanje održive ravnoteže između živih vodenih resursa i ribolovnog kapaciteta ribarske flote Europske unije.
  • Za jačanje konkurentnosti operativnih struktura i razvoj ekonomski održivih poduzeća u sektoru ribarstva.
  • Za poticanje zaštite i poboljšanje okoliša i prirodnih resursa koji se odnose na sektor ribarstva.
  • Za promicanje održivog razvoja i poboljšanje kvalitete života u područjima s aktivnostima u sektoru ribarstva.
  • Za promicanje ravnopravnosti muškaraca i žena u razvoju ribarstva i ribolovnih područja.
 
Gdje se mogu pronaći smjernice za provedbu politike i prioriteta koji će se financirati od strane EFR-a?
Smjernice za provedbu prioriteta financiranih od strane EFR-a prikupljene su u Operativnom programu. Postoji samo jedan Operativni program za ribarstvo po državi članici, a njime se omogućuje usredotočenost na određene ciljeve i povećava njihovu učinkovitost. Osim Operativnim programom, prioriteti, ciljevi i javna sredstva potrebna za njihovo ostvarivanje, definiraju se i Nacionalnim strateškim planom. Taj dokument pokriva sva područja ZRP-a, na strateškoj razini, te ima širi obuhvat od Operativnog programa.
 
Što je Nacionalni strateški plan?
Nacionalni strateški plan razvoja ribarstva RH (NSP) je, zajedno s Operativnim programom, dio programskih dokumenata za provedbu EFR-a u Hrvatskoj. Ovaj dokument opisuje stanje cjelokupnog sektora ribarstva, daje strateške odrednice te identificira ciljeve, smjernice razvoja i izvore financiranja za 2013. godinu (sadašnje programsko razdoblje), te daje opću viziju perspektive razvoja hrvatskog ribarstva u okviru sljedećeg programskog razdoblja (2014. do 2020. godine) uzimajući u obzir ključne elemente reformirane Zajedničke ribarstvene politike EU. Također, NSP predstavlja temelj za izradu Operativnog programa, dokumenta namijenjenog provedbi politike i prioriteta koji se mogu financirati od strane EFR-a.
 
Što je Operativni program?
Operativni program je dokument pripremljen od strane države članice i odobren od strane Europske komisije, a prikazuje aktivnosti koje mogu biti sufinancirane iz EFR-a u razdoblju od 2007. do 2013. godine.
Operativni program, koji je u skladu s NSP-om, uključuje, između ostalog, sažeti opis trenutnog stanja u segmentima ribarstva koji su prihvatljivih za dodjelu potpore, opis i opravdanost odabranih prioriteta i nedostatke identificirane prethodnim vrednovanjem (ex ante evaluacijom), specifične ciljeve svake prioritetne osi, kratak opis glavnih mjera predviđenih za provedbu prioriteta, informacije o komplementarnosti s mjerama koje se financiraju iz drugih fondova te financijske i provedbene odredbe.
 
Da li se Operativni program ocjenjuje i vrednuje ?
Da bi se osigurala kvaliteta i učinkovitost EFR-a, Operativni program se tijekom programskog razdoblja odnosno provedbe treba vrednovati u tri navrata: prethodno (ex ante), u tijeku (interim/on-going) i naknadno (ex post).
Prethodno (ex ante) vrednovanje se provodi prije same provedbe operativnog programa i ima za cilj optimizaciju postavljenih ciljeva. Po završetku prve polovice razdoblja provedbe, provodi se vrednovanje u tijeku (inerim/on-going) kako bi se utvrdila učinkovitost provedbe Operativnog programa. Nakon završetka programsko razdoblja, potrebno je provesti naknadno (ex post) vrednovanje u svrhu analize korištenja resursa i njihove učinkovitost u odnosu na postizanje ciljeva postavljenih Operativnim programom.
Također, država članica je svake godine dužna obavijestiti Europsku komisiju o napretku postignutom u provedbi Operativnog programa.
 
Kako EFR pridonosi unaprjeđenju i zaštiti okoliša i prirode?
Održivi razvoj ribarstva i akvakulture se, s ekološkog stajališta, smatra jednim od temelja EFR-a. Dakle, akcije usmjerene na očuvanje okoliša i prirode te održivo korištenje resursa su u značajnoj mjeri prisutne u svim osima i mjerama i zastupljene u temeljnim pravilima provedbe.  
Neke od mjera za unaprjeđenje i zaštitu okoliša odnose se na uklanjanje potpora koje doprinose povećanju ribolovnog napora, te umjesto takvih potpora EFR sufinancira niz mjera za zaštitu morskih resursa i okoliša, čime se suzbija degradacija morskih ekosustava. U tu svrhu, EFR pridonosi korištenju selektivnijih i okolišno-prijateljskih metoda ribolova te pruža potporu organskoj akvakulturi i aktivnostima usmjerenim na zaštitu vodenih organizama u prirodi.
 
Što je strateška procjena utjecaja na okoliš (SPUO) ?
Strateškom procjenom utjecaja na okoliš (SPUO) stvara se osnova za promicanje održivog razvitka kroz objedinjavanje uvjeta za zaštitu okoliša u planove i programe pojedinog područja. Time se omogućava da se mjerodavne odluke o prihvaćanju plana i programa donose uz poznavanje mogućih značajnijih utjecaja koje bi plan i program svojom provedbom mogao imati na okoliš, a nositeljima zahvata pružaju se okviri djelovanja i daje se mogućnost uključivanja bitnih elemenata zaštite okoliša u donošenje odluka.
Postupak SPUO u RH se provodi u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13), Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i  programa na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), a koji su usklađeni s Direktivom 2001/42/EZ  Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja 2001. godine o procjeni učinaka pojedinih planova i programa na okoliš.
Strateška procjena se provodi tijekom izrade nacrta prijedloga plana ili programa prije utvrđivanja konačnog prijedloga i upućivanja u postupak donošenja. U postupku strateške procjene izrađuje se strateška studija. Strateška procjena se provodi na temelju rezultata utvrđenih strateškom studijom. Strateškom studijom se određuju, opisuju i procjenjuju očekivani značajni učinci na okoliš koje može uzrokovati provedba plana ili programa i razumne alternative vezano za zaštitu okoliša koje uzimaju u obzir ciljeve i obuhvat toga plana ili programa.
Prije stavljanja u proceduru donošenja pri utvrđivanju konačnog prijedloga plana ili programa obvezno se uzimaju u obzir rezultati strateške procjene, mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisom te se razmatraju primjedbe, prijedlozi i mišljenja javnosti i rezultati bilo kojih prekograničnih konzultacija ako su bile obvezne. Postupak strateške procjene završava izvješćem tijela nadležnog za provedbu strateške procjene.
 
Na koji način je zajamčena promidžba EFR-a?  
O Operativnom programu moraju biti informirani svi dionici, potencijalni korisnici i korisnici potpora te šira javnost. Potrebno je zato posebnu pažnju posvetiti vidljivosti i promidžbi, ne samo Operativnog programa, već i cijelog EFR-a. Provedbom mjera informiranja i promidžbe u skladu s Europskom inicijativom za transparentnost, osigurava se vidljivost i transparentnost sustava dodjela potpora iz EFR-a i to među ostalim, objavom Operativnog programa i sufinanciranih projekata. Također, važno je osigurati i jasne informacije o doprinosu Europske unije u dodjeli potpora, a kako bi se naglasila važnost njene uloge u sustavu dodjele javne pomoći.
15.11.2013