Mapa weba    HR  |  EN


Mjera 1.1. Trajna obustava ribolovnih aktivnosti


Osnovna odrednica Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) je održivo iskorištavanje živih morskih resursa. Slijedom navedenog, cilj provedbe ove mjere je uskladiti i prilagoditi hrvatsku ribolovnu flotu radi postizanja održive ravnoteže između ribolovnog kapaciteta i raspoloživih resursa, i to kroz:
  • Smanjenje prekomjernog ribolovnog kapaciteta u onim segmentima ribolova gdje stanje resursa u odnosu na stupanj eksploatacije iziskuje takav pristup;
  • Upravljanje ribolovnim kapacitetom i naporom na način da se osigura postizanje ciljeva međunarodno usvojenih planova upravljanja (GFCM);
  • Provođenje kratkoročnih i srednjoročnih planova (1-2 godine) upravljanja ribolovnim naporom koji će precizno ciljati one segmente ribolova u kojima je primijećena povećana eksploatacija;
  • Poticanje suradnje u definiranju ciljeva kontrole ribolovnog napora i smanjenja kapaciteta.
Mjera trajne obustave ribolovnih aktivnosti se provodi temeljem Planova upravljanja za pojedine ribolovne alate te se provodi u onim segmentima ribolova u kojima je identificirana potreba smanjenja ribolovnih kapaciteta. U okviru ovog Operativnog programa, a sukladno Planovima upravljanja, Republika Hrvatska namjerava provoditi mjeru trajne obustave ribolovnih aktivnosti u segmentima koćarskog i plivaričarskog ribolova.
15.11.2013