Mapa weba    HR  |  EN

Upravljačko tijelo


Upravljačko tijelo je Uprava ribarstva u sklopu Ministarstva poljoprivrede.
Upravljačko tijelo je u potpunosti odgovorno za ispunjavanje obveza propisanih člankom 59. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, a one podrazumijevaju sljedeće:
 • osigurati da se operacije odabiru za sufinanciranje u skladu s kriterijima primjenjivima na Operativni program te da su u skladu s nacionalnim propisima kao i pravnom stečevinom tijekom čitavog perioda implementacije;
 • verificirati da su sufinancirani proizvodi i usluge isporučeni i da su izdaci prijavljeni od strane korisnika stvarni te da su u skladu s nacionalnim propisima i pravnom stečevinom;
 • osigurati postojanje sustava vođenja i pohranjivanja računovodstvenih podataka u elektroničkom obliku, uključujući i računovodstvene podatke na razini operacije u okviru Operativnog programa te osigurati prikupljanje podataka o provedbi potrebnih za financijsko upravljanje, praćenje, verifikacije, revizije i evaluacije;
 • osigurati da korisnici i druga tijela uključena u provedbu operacija imaju zaseban računovodstveni sustav ili koriste odgovarajući računovodstveni kod za sve transakcije koje se odnose na pojedinu operaciju ne dovodeći u pitanje odredbe o računovodstvu propisane nacionalnim zakonodavstvom;
 • osigurati da se ex-ante, interim i ex-post evaluacije Operativnog programa obavljaju u skladu s odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006;
 • uspostaviti odgovarajuće procedure s ciljem da se osigura revizorski trag dokumentacije i revizija vezanih uz izdatke u skladu s odgovarajućim odredbama Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006;
 • osigurati dostupnost podataka o procedurama i izvršenim verifikacijama vezanima uz izdatke za potrebe provedbe funkcija Tijela za potvrđivanje i Tijela za reviziju;
 • usmjeravati i koordinirati rad Odbora za praćenje i za potrebe njegova rada pripremati dokumente potrebne za praćenje kvalitete provedbe Operativnog programa s aspekta specifičnih ciljeva;
 • pripremati i, nakon odobrenja od strane Odbora za praćenje, dostavljati EK godišnja izvješća i završna izvješća o provedbi Operativnog programa;
 • osigurati usklađenost sa zahtjevima vezanim uz informiranje i obavješćivanje potencijalnih korisnika i korisnika o Operativnom programu te osigurati informiranje šire javnosti o ulozi EU u Operativnom programu.
Osim toga, UT je odgovorno i za sljedeće zadatke:
 • Uspostavu potrebnog pravnog okvira za provedbu strukturne politike u ribarstvu;
 • Izradu Nacionalnog strateškog plana;
 • Izradu Operativnog programa, u skladu s pravnom stečevinom, nacionalnim propisima i prioritetima Nacionalnog strateškog plana;
 • Pripremu Opisa sustava upravljanja i kontrole provedbe Operativnog programa i podnošenje istog prema EK;
 • Planiranje proračuna za provedbu Operativnog programa na godišnjoj razini;
 • Pripremu prijedloga kriterija za odabir projekata i njihovo predstavljanje Odboru za praćenje.
Funkcije Upravljačkog tijela će djelomično biti delegirane Posredničko tijelo – APPRRR.

15.11.2013