Mapa weba    HR  |  EN

Odbor za praćenje


Za potrebe praćenja provedbe Operativnog programa uspostavljen je Odbor za praćenje. Nadležno tijelo za uspostavu Odbora za praćenje i koordiniranje njegova rada je Upravljačko tijelo.
Odbor za praćenje predstavlja najvažnije koordinacijsko tijelo te je također važno tijelo u procesu odlučivanja. Također, Odbor za praćenje je i tijelo odgovorno za kvalitetu realizacije Operativnoga programa.
Njegove su osnovne zadaće sljedeće:
  • razmatranje i odobravanje kriterija odabira operacija i odobravanje revizija istih u skladu s potrebama programa;
  • redovito praćenje napretka u dostizanju specifičnih ciljeva zadanih programom temeljem dokumenata koje mu dostavi UT;
  • redovito praćenje rezultata provedbe osobito u dijelu dostizanja zadanih ciljeva u okviru svakog od područja prioriteta;
  • razmatranje i odobravanje godišnjih i završnog izvješća prije podnošenja istih prema EK;
  • praćenje godišnjih kontrolnih izvješća te relevantnih komentara EK na iste;
  • prijedlozi UT-u za razmatranje i ispravke Operativnog programa kako bi se osiguralo dostizanje zadanih ciljeva,
  • razmatranje i odobravanje prijedloga za izmjenama Odluke EK o financijskoj alokaciji iz EFR-a.
UT i Odbor za praćenje prate provedbu programa koristeći se pritom pokazateljima navedenima u Operativnom programu.
Po pitanju sastava Odbora za praćenje posebna pažnja usmjerena je na to da su na odgovarajući način uključeni svi relevantni dionici poput relevantnih ministarstava, regionalne i lokalne vlasti, predstavnika sektora, ekonomskih i socijalnih partnera, organizacija civilnog društva, nevladinih organizacija, znanstvenih institucija te svakako predstavnika provedbenih i posredničkih tijela u okviru sustava upravljanja i kontrole.
Predstavnici EK također sudjeluju u radu Odbora za praćenje. Svrha praćenja je primati i pružati informacije zainteresiranim stranama u procesu praćenja kvalitete provedbe Operativnog programa te o njegovom trenutnom statusu provedbe, kao i o tome koliko je provedba Operativnog programa doprinijela postizanju ciljeva zadanih ZRP-om.

Članovi Odbora za praćenje

12.05.2014