Mapa weba    HR  |  EN

Posredničko tijelo


Posredničko tijelo Upravljačkog tijela
U skladu s mogućnošću propisanom člankom 58. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, predviđeno je delegirati određene zadatke vezane uz tehničku provedbu mjera Operativnog programa s Upravljačkog tijela na Posredničko tijelo – APPRRR. U ovome trenu je odlučeno da će se na Posredničko tijelo -APPRRR delegirati zadaci navedeni u članku 59. točkama (a), (b), (c), (d), (f), (g) i do određene mjere (j), Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, odnosno, da će Posredničko tijelo – APPRRR biti dužna:
 • Osigurati da se operacije odabiru za sufinanciranje u skladu s kriterijima primjenjivima na Operativni program te da su u skladu s nacionalnim propisima kao i pravnom stečevinom, što uključuje između ostalog:
  • objavu natječaja za podnošenje prijava u skladu s podzakonskim propisima specifičnima za svaku mjeru koju izrađuje Upravljačko tijelo (a koji sadrže kriterije koje je odobrio Odbor za praćenje).
 • Administrativnu obradu prijava za dodjelu javne potpore i odobravanje/odbijanje prijava.
 • Verificirati da su sufinancirani proizvodi i usluge isporučeni i da su izdaci prijavljeni od strane korisnika stvarni te da su u skladu s nacionalnim propisima i pravnom stečevinom što uključuje:
  • administrativnu obradu zahtjeva za isplatu i odobravanje/odbijanje zahtjeva za isplatu;
 • Voditi računa o rezultatima kontrole na terenu.
 • Pružati informacije, u okviru svog djelokruga i u koordinaciji s Upravljačkim tijelom, o mogućnostima ostvarivanja prava na javnu potporu.
 • Objaviti informacije o ostvarenom pravu na javnu potporu.
 • Pripremiti smjernice i ostale informativne materijale za podnositelje prijava u koordinaciji s UT-om.
 • Uspostaviti sustav vođenja i pohranjivanja podataka u elektroničkom obliku, uključujući i računovodstvene podatke na razini operacije u okviru Operativnog programa, za svaku od operacija.
 • Uspostaviti zaseban računovodstveni sustav za izdatke sufinancirane iz EFR-a na razini Posredničkog tijela kao osigurati postojanja zasebnog računovodstvenog sustava za izdatke sufinancirane iz EFR-a na razini korisnika.
 • Osigurati da dokumenti koji se odnose na izdatke i revizije budu dostupni EK i Europskom revizorskom sudu najmanje u periodu definiranom člankom 87. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006.
 • Osigurati postojanje i dostupnost potrebnih podataka za procese potvrđivanja i revizije.
 • Podnositi potrebne podatke za potrebe izvješćivanja o korištenju sredstava javne potpore.
U dodatku na navedeno, PT će biti odgovorno i za vršenje isplata prema korisnicima što prije i u cijelosti.
 
Posredničko tijelo Tijela za potvrđivanje
U skladu s mogućnostima koje definira članak 58. stavak 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, Tijelo za potvrđivanje može delegirati neke funkcije Posredničkom tijelu. Posredničkom tijelu – APPRRR će biti delegirano tijelo koje će izvršavati dio delegiranih funkcija od strane Tijela za potvrđivanje.
U ovome trenu je zaključeno da će da će Tijelo za potvrđivanje delegirati sljedeće zadatke na Posredničko tijelo – APPRRR:
 • vođenje računovodstvene evidencije o izdacima prijavljenim EK u elektronskom obliku;
 • vođenje računovodstvene evidencije o iznosima koji podliježu povratu i o vraćenim iznosima po odbijanju potvrđivanja za dio ili čitavu operaciju.
15.11.2013