Mapa weba    HR  |  EN

Tijelo za reviziju


Tijelo za reviziju je ARPA. Čelnik Tijela za reviziju je ravnatelj ARPA-e. Tijelo za reviziju je funkcionalno neovisno od svih sudionika uključenih u sustav upravljanja i kontrole, a revizije će se provoditi u skladu s međunarodnim standardima (IFAC) i relevantnim smjernicama EU.
Funkcije TR-a su definirane člankom 61. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006. Sukladno tome, Tijelo za reviziju je odgovorno za sljedeće:
  • osigurati da se revizije provode s ciljem provjere učinkovitog funkcioniranja sustava za upravljanje i kontrolu Operativnog programa;
  • osigurati da se revizije nad operacijama provode na temelju odgovarajućeg uzorka za provjeru prijavljenog izdatka;
  • osigurati da Upravljačko tijelo i Tijelo za potvrđivanje prime sve potrebne podatke o provedenim revizijama i kontrolama;
  • do 31. prosinca 2014. i 2015. godine:
    • podnošenje godišnjeg kontrolnog izvješća EK koje utvrđuje rezultate revizija provedenih u razdoblju od zadnjih 12 mjeseci, a koje završava 30. lipnja dotične godine u skladu s revizorskom strategijom Operativnog programa te izvještava o pronađenim manjkavostima u sustavu upravljanja i kontrole. Podaci u vezi s revizijama provedenim u razdoblju nakon 1. srpnja 2015. bit će obuhvaćeni u konačnom kontrolnom izvješću koje se podnosi uz izjavu o zatvaranju programa;
    • davanje mišljenja koje se temelji na kontrolama i revizijama provedenim u nadležnosti TR s ciljem da se utvrdi djeluje li sustav za upravljanje i kontrolu uspješno kao i da jamči da su izvješća o izdacima koja su predočena EK ispravna te, kao posljedica toga, da su dotične transakcije zakonite i regularne;
  • podnošenje, prema potrebi, u skladu s člankom 85. Uredbe Vijeća (EZ) br. 1198/2006, izjave o djelomičnom zatvaranju programa koja sadrži ocjenu zakonitosti i regularnosti dotičnih izdataka;
  • podnošenje izjave o zatvaranju programa EK, najkasnije do 31. ožujka 2017., kojom se procjenjuje valjanost zahtjeva za plaćanje konačne isplate, te zakonitost i regularnost dotičnih transakcija koje su obuhvaćene u konačnoj Izjavi o izdacima uz koje se podnosi i završno kontrolno izvješće.
15.11.2013