Mapa weba    HR  |  EN

Upute - postojeća uzgajališta


UPUTE ZA ISHOĐENJE DOZVOLE ZA AKVAKULTURU - POSTOJEĆA UZGAJALIŠTA

Pravne i fizičke osobe koje usklađuju poslovanje sukladno članku 45. stavku 1. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17), a obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama iz članka 52. Zakona o morskom ribarstvu (“Narodne novine”, br. 81/13, 14/14 i 152/14), te pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost akvakulture temeljem povlastice za akvakulturu iz članka 47. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Narodne novine”, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 - ispravak,  49/05 - pročišćeni tekst i 14/14), podnose zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu sukladno članku 10. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17) i članku 2. Pravilnika o dozvoli za akvakulturu („Narodne novine“ br. 17/18).

1. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o zaštiti okoliša:

Ukoliko se ne radi o rekonstrukciji, uređenju ili modernizaciji, odnosno ukoliko nije došlo do nikakvih izmjena u odnosu na stanje prilikom izdavanja  povlastice za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno povlastice za akvakulturu, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš, niti postupak ocjene o potrebi procjene, odnosno nije potrebno dostaviti nikakve nove dokumente koji se odnose na zaštitu okoliša.
 

2. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o zaštiti prirode:

U slučaju da su u povlasticu za uzgoj ribe i drugih morskih organizama, odnosno u povlasticu za akvakulturu bile upisane strane i lokalno neprisutne vrste ili strogo zaštićene vrste, za njihov daljnji uzgoj i stavljanje na tržište potrebno je provesti sljedeće postupke:
  • Za uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi obuhvaćenih Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 koje su se koristile u akvakulturi na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu Zakona o akvakulturi nije potrebno ishoditi prethodnu suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i energetike, već se vrsta upisuje u dozvolu za akvakulturu sukladno članku 10. Zakona o akvakulturi.
  • Za  uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi iz Priloga IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 koje se nisu koristile u akvakulturi na području Republike Hrvatske prije stupanja na snagu Zakona o akvakulturi potrebno je provesti postupak sukladno članku 16. stavku 7. Zakona o akvakulturi, odnosno potrebno je ishodovati mišljenje Savjetodavnog odbora o potrebi provedbe procjene rizika sukladno odredbama članka 2. stavka 5. i članka 9. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.
  • Za  uzgoj stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi koje nisu obuhvaćene Prilogom IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007 potrebno je sukladno članku 16. Zakona o akvakulturi ishoditi dozvolu za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi. Sukladno stavcima 2. i 3. navedenoga članka 16., uz zahtjev za izdavanje dozvole za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi potrebno je dostaviti dokumentaciju u skladu s okvirnim smjernicama iz Priloga I. Uredbe Vijeća (EZ) br. 708/2007.  
  • Za  uzgoj strogo zaštićenih vrsta u akvakulturi potrebno je ishoditi dopuštenje za uzgoj Ministarstva zaštite okoliša i energetike sukladno odredbama članka 82. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ br. 80/13 i 15/18).
  • Za stavljanje na tržište stranih vrsta: srebrni karas (Carassius gibelio),  crni somić (Ameiurus melas), patuljasti somić (Ameiurus nebulosus) i sunčanica (Lepomis gibbosus) koje se pojavljuju u ribnjacima spontanim širenjem vodotocima te se ne uzgajaju ciljano, a nisu obuhvaćene dozvolom za korištenje stranih i lokalno neprisutnih vrsta u akvakulturi jer se ne uzgajaju ciljano potrebno je dostaviti dopuštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike sukladno odredbama članka 12. do 19. Zakona o sprječavanju unošenja i širenja stranih te invazivnih stranih vrsta i upravljanju njima (Narodne novine, broj 15/2018). Obrazac Zahtjeva za uzgoj strane vrste u kontroliranim uvjetima, uvođenje u prirodu i/ili stavljanje na tržište na području Republike Hrvatske objavljen je na mrežnim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike te ga je potrebno ispuniti i s državnim biljezima u protuvrijednosti od 35,00 kn dostaviti na sljedeću adresu: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, HR-10000 Zagreb.
     

3. Dokumenti potrebni sukladno posebnim propisima o prostornom uređenju i gradnji:

  • Ovlaštenici povlastica za uzgoj riba i drugih morskih organizama izdanih temeljem Zakona o morskom ribarstvu: potrebno je dostavili lokacijsku dozvolu za predmetnu lokaciju sukladno člancima 125. i 126. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13 i 65/17).
  • Ovlaštenici povlastice za akvakulturu za uzgoj salmonidnih vrsta riba izdanih temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu: Sukladno članku 136. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17 ) uz zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu potrebno je priložiti uporabnu dozvolu. Sukladno članku 175. stavku 6. spomenutog Zakona o gradnji uporabnom dozvolom smatra se i svaki akt za uporabu građevine, akt kojim je građevina ozakonjena, te akt, odnosno dokumenti kojima se nezakonito izgrađena građevina izjednačava sa zakonito izgrađenom građevinom, izdan, odnosno pribavljen na temelju zakona koji je važio prije stupanja na snagu spomenutog Zakona o gradnji.
  • Ovlaštenici povlastice za akvakulturu za uzgoj ciprinidnih vrsta riba izdanih temeljem Zakona o slatkovodnom ribarstvu: nije potrebno dostaviti dokumentaciju.