Mapa weba    HR  |  EN


Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje do 2027.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 2021. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Time je započeo postupak izrade Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NPRA), kao srednjoročnog akta strateškog planiranja koji će za nastupajuće programsko razdoblje definirati prioritetna područja i ciljeve, viziju njihove provedbe te pokazatelje ishoda i ciljane vrijednosti. Donošenje NPRA predviđeno je člankom 5. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17, 111/18 i 144/20), a sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28. 12. 2013.).
S obzirom da se izrada NPRA produljila na 2022. godinu, zbog potrebe za dodatnim usklađivanjima sa Strateškim smjernicama Europske komisije (EK) za održiviju i konkurentniju akvakulturu u EU za razdoblje 2021. – 2030. (COM (2021) 236 final), koje su usvojene u svibnju 2021., kao i zbog otegotnih okolnosti uzrokovanih pandemijom virusa Covid-19, u nazivu akta je brisana početna godina razdoblja na koje se odnosi.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 10. studenog 2022. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2027. godine („Narodne novine“, br. 133/22).

Odlukom ministrice poljoprivrede donesen je Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2024. godine, koji sadrži mjere, pokazatelje rezultata, izvore financiranja i planirana sredstva za provedbu posebnih ciljeva Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje do 2024. godine.NPRA 2027.

AKCIJSKI PLAN NPRA 2024.

VREDNOVANJE

KOMUNIKACIJA

STRUČNA RADNA SKUPINA


STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ

Programska polazišta i ciljevi - lipanj 2021