Mapa weba    HR  |  EN

Nacionalni plan razvoja akvakulture za razdoblje 2021. do 2027.


Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. svibnja 2021. godine donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine. Time je započeo postupak izrade Nacionalnog plana razvoja akvakulture za razdoblje od 2021. do 2027. godine (NPRA), kao srednjoročnog akta strateškog planiranja koji će za nastupajuće programsko razdoblje definirati prioritetna područja i ciljeve, viziju njihove provedbe te pokazatelje ishoda i ciljane vrijednosti. Donošenje NPRA predviđeno je člankom 5. Zakona o akvakulturi („Narodne novine“ br. 130/17, 111/18 i 144/20), a sukladno članku 34. Uredbe (EU) br. 1380/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o zajedničkoj ribarstvenoj politici, izmjeni uredaba Vijeća (EZ) br. 1954/2003 i (EZ) br. 1224/2009 i stavljanju izvan snage uredaba (EZ) br. 2371/2002 i (EZ) br. 639/2004 i Odluke Vijeća 2004/585/EZ (SL L 354, 28. 12. 2013.).

21. svibnja 2021.

Programska polazišta i ciljevi - lipanj 2021

STRATEŠKA PROCJENA UTJECAJA NA OKOLIŠ