Mapa weba    HR  |  EN


Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture za razdoblje 2014. - 2020.


Ministarstvo poljoprivrede, kao nadležno tijelo, u obavezi je izrade Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture (NSPA) koji se donosi za potrebe korištenja financijskih sredstava iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo u okviru pravne stečevine EU za programsko razdoblje 2014.–2020. godine. NSPA je izrađen u suradnji sa svim relevantnim predstavnicima sektora akvakulture kao i sa drugim zainteresiranim stranama, uključujući državne i javne institucije, kao što su ministarstva, znanstvena zajednica, jedinice lokalne i regionalne uprave i samouprave, kao i nevladine organizacije.Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture za razdoblje 2014-2020 - hr

Nacionalni strateški plan razvoja akvakulture za razdoblje 2014-2020 - eng


Strateška studija utjecaja na okoliš Nacionalnog strateškog plana razvoja akvakulture za razdoblje 2014-2020